Odborná príprava príslušníkov mestskej polície Pezinok

December 2018 / Prečítané 396 krát

   Obecné a mestské polície ako neštátne, verejné, policajno- bezpečnostné služby (poriadkové útvary obcí a miest) sa svojou činnosťou výrazne podieľajú na eliminovaní uličnej kriminality, na zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v obciach a mestách. Pri plnení úloh zasahujú aj do ľudských práv a slobôd osôb z dôvodov a spôsobom, ktoré upravuje zákon. Najmä výkon služobných zákrokov priamo v aplikačnej činnosti stavia príslušníkov obecných a mestských polícií do situácií, kedy sú priamo konfrontovaní s reálnym porušovaním zákona a vystavení skúške svojej profesionálnej (odbornej, psychickej) pripravenosti, zvládnuť taktiku a techniku služobných zákrokov.
   Napriek uvedenému odborná služobná príprava príslušníkov obecných a mestských polícií na Slovensku v školiacich zariadeniach v trvaní 520 vyučovacích hodín nedokáže plnohodnotne pripraviť policajtov na výkon policajnej praxe. Proces profesionalizácie mestských policajných poriadkových útvarov je preto veľakrát postavený na osobnom prístupe náčelníka obecnej alebo mestskej polície v zmysle nepretržitého zabezpečovania odborného výcviku a školenia policajtov. Je to proces dlhodobý a ťažký.
   Mesto Pezinok už v minulosti spolupracovalo so Strednou odbornou školou Policajného zboru v Pezinku, a to konkrétne pri realizácii odbornej prípravy príslušníkov obecných a mestských polícií Slovenska a v oblasti odbornej služobnej prípravy (telesná a strelecká príprava) príslušníkov mestskej polície Pezinok.
   V mesiaci december 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie náčelníka mestskej polície Pezinok JUDr. Ľudovíta Farbulu a riaditeľa Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku plk. Mgr. Ladislava Demoviča, na ktorom sa dohodla spolupráca, a to v zmysle zabezpečenia, respektíve vykonania odborného výcviku a školenia príslušníkov mestskej polície Pezinok. V rámci požadovanej spolupráce mestská polícia Pezinok potrebovala pomôcť pri skvalitnení odbornej prípravy príslušníkov mestskej polície v Pezinku; konkrétne v oblasti školenia a výcviku metodiky, taktiky a techniky služobných zákrokov kvalifikovanými pedagógmi a v školiacich zariadeniach Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku.
   V mesiaci október 2018 v zmysle dohodnutej spolupráce príslušníci mestskej polície Pezinok absolvovali metodické školenie, výcvik taktiky a techniky služobných zákrokov. Odbornej služobnej prípravy sa zúčastnilo 25 príslušníkov mestskej polície Pezinok. Školitelia zvýšenú pozornosť venovali dodržiavaniu zásad zákonnosti a primeranosti pri vykonávaní služobných zákrokov, ktorými sa bezprostredne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, prešli postup hliadok mestskej polície Pezinok pri zákrokoch s použitím donucovacích prostriedkov. Ďalej bola odborná príprava zameraná na kvalifikovaný výklad zákona o priestupkoch, trestného zákona, zákona o policajnom zbore a ich aplikáciu v praxi so zreteľom na spoluprácu hliadok Obvodného oddelenia PZ Pezinok a mestskej polície Pezinok.
   Mesto Pezinok a mestská polícia chce aj touto cestou úprimne poďakovať riaditeľovi Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku plk. Mgr. Ladislavovi Demovičovi, ktorý umožnil vykonať odbornú prípravu príslušníkov mestskej polície Pezinok v priestoroch SOŠ PZ v Pezinku, ako aj vedúcemu oddelenia služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície pplk. PhDr. Milanovi Garajovi, pedagógovi mjr. Mgr. Bohumilovi Hranicovi a vedúcemu oddelenia telesnej prípravy mjr. Mgr. Marekovi Cicákovi za kolegiálny prístup počas celej etapy odbornej prípravy, ktorá bola na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.
   Vzhľadom na rozsiahlosť a problematiku preberaných tém bude odborná príprava príslušníkov mestskej polície Pezinok pokračovať na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku aj v nasledujúcom roku.

 

JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície Pezinok

 


Ohodnoťte článok: