Sviatočné slovo duchovných z nášho mesta

December 2018 / Prečítané 441 krát

Vladimír Kmošena, evanjelický zborový farár:
Kto je to malé dieťatko?

   Opäť k nám prichádza Vianočný čas. S ním Betlehem s dieťatkom. Kto je to malé dieťatko? Každý ho vníma po svojom, ale aspoň sa zhodneme, že Ježiško je náš.
   Kto však chce vedieť o ňom viac, spozná: On je pravý Boh od Otca splodený a pravý človek z Márie panny narodený. Je Bohom, ktorý sa v ľudskom tele priblížil k nám ľuďom a dal nám poznať Otca nášho nebeského. On je cesta, pravda a život.
   Každý z nás kráča po nejakej ceste, a či chceme, alebo nechceme, mnohokrát sme postavení pred otázku, ktorou cestou kráčať životom. V Biblii čítame o mnohých ľuďoch, ktorých Boh viedol cestami života, a bol im celý čas nápomocný. Neraz zaznieva v Biblii prosba: „Pane, daj mi poznať svoju cestu“. To je túžba po tom, aby Boh človeka viedol životom. Aké sú tie naše cesty? Ak človek ani nevie kam vlastne ide, je jedno, akou kráča cestou. Kresťania majú jasný cieľ: Nebeské kráľovstvo. No musíme poznať aj cestu. A tú nám Pán Boh ukazuje vo svojom Synovi – Ježišovi Kristovi. Veď On je cesta. Iba skrze Neho je možné prísť k Otcovi. Hovorí sa, že pravda je len jedna, iní zasa, že právd je mnoho, a každý má tú svoju. Ježiš Kristus však nielenže pravdu hovoril, ale On je stelesnená Pravda. Stelesnená Pravda, bez ohľadu na to, či to niekto uznáva alebo nie, či sa to niekomu páči alebo nie. Prijímať Ježiša Krista znamená stotožňovať sa s pravdou. Mať v srdci Ježiša znamená nosiť pravdu. A veriť v Ježiša Krista znamená žiť v pravde. Nechať sa preniknúť Ježišom preto znamená nie len žiť v pravde a vyznávať pravdu, ale aj nájsť pravdivý zmysel a cieľ života.
   Život je najvyššia hodnota, najcennejší dar. Jeho rozvoj a zachovanie musí byť pre nás preto najvyššou prioritou. Mnoho ľudí však nevie, ako s ním naložiť. Niekto ho premárni, niekto ho zasa chce využiť naplno, pretože si myslí, že je iba jeden, konečný a pominuteľný. Prichádzajú Vianoce a s nimi prichádza Boží Syn, ktorý má život v sebe. A Biblia nám k tomu hovorí: Kto má Syna Božieho, má život. Preto s Ježišom môžeme prežívať plnohodnotný život, život lásky, pokoja, radosti a raz Ho uzrieť tvárou tvár v živote večnom. Ako takýto život pre časnosť a večnosť získať? Na to je jednoduchá odpoveď. Liek na chorobu nestačí mať, ale ho treba aj užívať. Narodené dieťatko Ježiš nestačí mať len pred očami, či počúvať o Ňom ušami. Treba Ho mať v srdci.
   Prajem nám všetkým, aby sa nám nielen počas tých nadchádzajúcich sviatkov, ale aj v celom Novom roku: Večný život stal
cieľom nášho života, Boží Syn cestou, po ktorej ideme, pravdou,
v ktorej žijeme, životom ku ktorému smerujeme a verím, že všetko ostatné nám bude pridané.
 


Ján Ragula, rímskokatolícky farár:
Otvorme na Vianoce svoje srdcia pre dobro

   Je málo tých, ktorí sa netešia na Vianoce. Ten sviatočný čas, už mnohokrát prežitý, je každý rok čímsi výnimočný. Iste aj preto, že stojí na láske, na láske prežívanej hlavne v prostredí blízkych, čo ostáva v srdci ako diamant. Možno, že tento diamant je dnes pod tlakom súčasnej kultúry zaznávaný, možno odmietaný, no v každom prípade ostáva cenný.
   Prichádzajú sviatky, ktorých posolstvo je jasné. Možno nie pre všetkých ľudí, ale iste pre Boha. On z nevýslovnej lásky k nám prichádza medzi nás, je nepochopiteľným spôsobom s nami a zahŕňa nás prejavmi svojej dobroty. Osobne chcem poďakovať za ten veľký prejav Božej priazne, že po štrnástich rokoch môžeme opäť sláviť bohoslužby v obnovenom farskom kostole. A hoci toto prichádzajúce Božie dieťa mnohokrát svojou nevernosťou a nerozumným počínaním odmietame, neostáva kdesi v úzadí urazený a pyšne dotknutý, ale neustále hľadá možnosti, ako sa priblížiť k človeku, pretože nás nekonečne miluje.
   Podobne, ako v čase Jeho narodenia, aj dnes môže ostať táto podstatná skutočnosť nepovšimnutá. Toto Jeho láskyplné počínanie môže byť odmietnuté. Avšak nemusí. Môžeme sa totiž priradiť k tým, ktorí Krista prijali a boli tým obohatení.
   Milí priatelia, ak sa rátame k ľuďom, ktorí uznávajú hodnotu človeka, hodnotu lásky, hodnotu rodiny, zamyslime sa počas Vianoc nad jeho skutočným posolstvom a otvorme svoje srdcia pre dobro, ktoré sa prejaví v našich myšlienkach, slovách, postojoch a skutkoch aj v nastávajúcom roku.
   Prajem vám všetkým pokojné, radostné a milostiplné Vianočné sviatky a Bohom požehnaný rok 2019.

 


Ohodnoťte článok: