Mesto Pezinok

December 2018 / Prečítané 310 krát

MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA vyhlasuje výberové konanie na miesto PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE PEZINOK, s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.
Požadované osobné vlastnosti a schopnosti: 1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách. 2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita. 3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.
   Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Informácie / kontakt: Zástupca náčelníka MsP, por. Mgr. Miloslav Bila, tel.: 033/6901 181, e-mail: miloslav.bila@msupezinok.sk


Ohodnoťte článok: