Mesto Pezinok

December 2018 / Prečítané 811 krát

UZNESENIE
MsZ č. 190/2018 zo dňa 10.12.2018

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 odsek 4 písm. n/, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien, ZRIAĎUJE stále komisie pri MsZ v Pezinku:

l Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu
l Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
l Komisia ekonomiky, financií a podnikania
l Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
l Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
l Komisia kultúry
l Komisia športu
l Komisia vinohradníctva a vinárstva
l Komisia cestovného ruchu a turistiky
l Komisia verejného poriadku
l Komisia IT a SMART riešení

Osobitné podmienky:
   Záujemcovia o členstvo v komisiách sa môžu hlásiť od 11.12. 2018 do 8. 1. 2019 elektronickou formou na adrese: komisie@pezinok.sk , alebo písomne na podateľni mesta Pezinok.
   Podmienku pre zaradenie do výberu uchádzača (vzťahuje sa rovnako ako na poslanca MsZ Pezinok aj na obyvateľa) je zaslať spolu so žiadosťou o zaradenie do danej komisie aj krátky štruktúrovaný životopis, kde uchádzač bude deklarovať svoju kvalitu aktivitami alebo dosiahnutými úspechmi v danej oblasti za posledných 5 resp. 10 rokov. Uvedená podmienka sa nevzťahuje na Komisiu športu.
   Určuje sa maximálny počet členov vyššie uvedených komisií, a to 9; to neplatí pre Komisiu športu, ktorá sa kreuje zo zástupcov športových klubov pôsobiacich na území mesta Pezinok.
Súčasťou komisie je tajomník, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta Pezinok.

 

Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok
 


Ohodnoťte článok: