Návrhy všeobecne záväzných nariadení

December 2018 / Prečítané 207 krát

   V pondelok 10. decembra Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhy týchto všeobecne záväzných nariadení:
   VZN č. 9/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení VZN č. 8/2016, ktorým sa:
l upravila definícia oslobodenia dane za užívanie verejného priestranstva,
l zvýšila daň za ubytovanie
l upravilo tlačivo – písomný výkaz dane
l z tabuľky sadzby poplatkov za komunálne odpady vypustili separáty.
   VZN č. 10/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien, ktorým sa:
l v nadväznosti na vyšie uvedené VZN presne špecifikuje systém zberu drobného stavebného odpadu, jeho evidencie a vyrubovania dane
l pridávajú miesta, kde sú umiestnené kontajnery na zber použitých olejov.
   VZN sú zverejnené na stránke mesta.

 

(OVaŽP)

 


Ohodnoťte článok: