Vyúčtovanie dotácií za rok 2018

December 2018 / Prečítané 813 krát

   Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých Mestom Pezinok na rok 2018, chceme upozorniť, že v zmysle VZN č. 4/2013 je žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia povinný vykonať jej písomné zúčtovanie na predpísanom tlačive (Príloha č. 4 tohto VZN) na základe účtovných dokladov do 15. 1. 2019.
   Tlačivo na vyúčtovanie dotácie je k dispozícii na stránke Mesta Pezinok www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá – Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Pezinok. K vyúčtovaniu je povinný predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, bankové výpisy, hotovostné príjmové, výdavkové pokladničné doklady, doklady z registračnej pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti, stručná informácia o realizáciu projektu s fotodokumetáciou a propagačnými materiálmi – pozvánky, programy, výstrižky z tlače a pod., ktoré preukazujú použitie dotácie).
ktoré preukazujú použitie dotácie).
   Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom k vylúčeniu subjektu z procesu prideľovania financií na nasledujúci rok.

 

Anna Stašová, Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

 


Ohodnoťte článok: