Priznanie k dani z nehnuteľností

December 2018 / Prečítané 310 krát

   Nakoľko sa blíži koniec termínu na podanie priznania k dani z nehnuteľností, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby si do 31. januára 2019 nezabudli splniť svoju povinnosť.
   Pre zdaňovacie obdobie roka 2019 je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do 31. januára 2019 iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2.1.2018 do 31.12.2018:
• nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
• predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,
• alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

   Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania sú kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava, dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (min. 5 rokov), zmena výmery parcel.
   Výnimky sú pri dedení (povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni keď Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť) a dražbe (povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti dražby alebo dni príklepu schváleného súdom). V týchto prípadoch ste povinní podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
   Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.
   Podať priznanie ste povinní aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.
   Termín podania priznania je do 31. januára 2019 a je potrebné ho podať na predpísaných tlačivách, ktorých vzor ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok alebo ich nájdete na internetovej stránke mesta Pezinok. Ak daňovník nepodá priznanie k dani prípadne nedodrží termín na podanie priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.

 

Odd. ekonomiky a miestnych daní

 


Ohodnoťte článok: