Mesto Pezinok

November 2018 / Prečítané 203 krát

   Mesto Pezinok v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika č.9, 902 01 Pezinok, s nástupom do funkcie od 1. januára 2019.

   Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať“ na Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok. Uzávierka prihlášok je 7. 12. 2018 o 11.30 hod. Rozhodujúca je evidenčná pečiatka s uvedením dňa a hodiny v podateľni MsÚ.

   Ďaľšie podrobnosti k výberovému konaniu sú na websídle mesta. Školský úrad, Pezinok

 


Ohodnoťte článok: