Spomíname

Október 2018 / Prečítané 299 krát

Dňa 18. 10. 2018 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou
a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Tento rok v októbri bude 20 rokov, čo už nie je medzi nami
Jozef FRANKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku.
Dňa 31. X. 2018 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 28. 10. 2018 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Vlasta CHRENKOVÁ.
S láskou a vďakou spomína manžel a deti s rodinami. Venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 3. 10. 2018 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia našej mamy
Irmy FRAŇOVEJ
rod. Miklošovičovej.
a tento rok sme si pripomenuli aj 105. výročie narodenia nášho otca
Gabriela FRAŇA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
  Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa mali radi. Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Dňa 26. 10. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Štefana ADLERA.
S láskou a úctou spomínajú manželka s rodinou.
Dňa 11. 10. 2018 uplynuli 2 roky od úmrtia našej drahej mamičky
Jožky MIHALOVIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Alena, syn Jaroslav a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 4. 10. 2018 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka
Ing. Imricha MAŽÁRA.
S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.
Už nevidíte slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás
k vám zavedie. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. si pripomenieme 3. výročie smrti našej milovanej mamy
Evy Márie HABERLOVEJ
a dňa 14. 11. si pripomenieme 12. výročie smrti nášho milovaného otca
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
  Čas plynie, zabudnúť sa nedá. Dňa 10. 11. si pripomenieme 5. smutné výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a prababky
Blaženy KABÁTOVEJ.
To najdrahšie, čo sme mali, nám osud vzal a nám v našich srdciach už zostal iba smútok a žiaľ. S láskou na teba spomínajú manžel, deti, vnúčatá a pravnúča. Nikdy na teba nezabudneme.
Dňa 29. 10. 2018 uplynie 24 rokov, čo nás tragicky opustil manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.
S láskou si naň spomínajú manželka, synovia s nevestami, vnuci, pravnúčatá a ostatná rodina.
 
  Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás. Dňa 27. 10. uplynú 2 roky od úmrtia
Stanislava KOPÁLA.
Spomína manželka, matka a sestra. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Odišla si od nás ako lístie v jeseni, čo opadlo zo stromu k chladnej zemi. Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas, ani čas nezmazal smútok a spomienka na teba ostáva stále hlboko v nás. Dňa 15. novembra 2018 si pripomenieme nedožité 48. narodeniny našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dobrý človek neodchádza, zostáva
v mysliach a srdciach tých, čo ho poznali a milovali. Dňa 6. septembra 2018 sme si pripomenuli nedožitých 90 rokov našej drahej
Emílie VARGOVEJ
rod. Slamkovej.
S láskou a úctou spomína dcéra a smútiaca rodina.
Dňa 3.10 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
Michala ONDROVIČA.
Tak ako náhle
a nečakane nás opustil, tak náhle a nečakane sa zmenili naše životy... Hoci čas naďalej plynie, my nezabúdame, pretože spomienka na neho navždy zostane súčasťou nás... Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Jarmila s deťmi
a ostatná smútiaca rodina
 
  Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí. Hoci si odišiel, nie si medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali. Dňa 25. 10. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka, brata, strýka a švagra
Dušana SLIMÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 15. 11. 2018 uplynie 50 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš drahý otec, manžel, dedko a pradedko
Rudolf OKON.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéra so svojimi rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.
 
  S láskou spomíname na našu matku, babku a prababku
Helenu KINDEROVÚ.
Dňa 15. 10. 2018 sme si pripomenuli 15. výročie jej odchodu. Dcéra Kamila, deti Roman a Milota s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 15. 9. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila mama, babka a prababka
Rozália MALIČKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Anna, Alena a Andrea s rodinami a sestra Vlasta s rodinou.
 
  Dňa 15. 10. sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Dezidera NÉMETA.
Spomína manželka, dcéra Milota a syn Roman s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 25. 10. 2018 sme si pripomenuli 14 rokov od úmrtia nášho drahého
Miroslava RUŽIČKU.
S láskou, vďakou
a úctou spomínajú manželka, syn s rodinou, vnučka s manželom. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú spomienku.
 
  Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne. Dňa 30. 10. 2018 si s bolesťou v srdci pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca
Rudolfa LINDTNERA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.


Ohodnoťte článok: