Volebné obvody a volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy

Október 2018 / Prečítané 310 krát

Mesto Pezinok

Volebné obvody a volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy

   podľa § 166 zákona č.180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. 7. 2018, zverejnené pod č. 203/2018 Z. z. dňa 10.07.2018

A / Oznámenie primátora,

1. že počet obyvateľov mesta Pezinok k dňu 9. 7. 2018 pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 podľa evidencie obyvateľov mesta je 24 740

2. že k 9. 7. 2018 je počet zapísaných voličov 19 884

3. čas a termín konania volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta: 10. novembra 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

B / Mestské zastupiteľstvo určilo,

1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že počet poslancov Mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov mestskej samosprávy na nadchádzajúce volebné obdobie bude 25 (dvadsaťpäť)

2. volebné obvody, počet mandátov poslancov vo volebných obvodoch, volebné okrsky a miesto konania volieb primátora a poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne:

Volebný obvod č. I, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 (I. poschodie č. dv. 19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola, gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný obvod č. II,  počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný obvod č. III, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 16-26, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 – 34

Volebný obvod č. IV, počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova


Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Internátna škola, Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Obchodná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný obvod č. V, počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

C / Upozornenie pre voličov

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárií č. 19 P /prízemie/.
   Všetky zmeny je možné vykonať do 9. novembra 2018 do 12.00 hod.
   Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukaz totožnosti

   Podľa § 3 zákona č. 180/2014 Z. z., právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa podmienok ustanovených v osobitných častiach zákona.
Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z., právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.
   Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor


Ohodnoťte článok: