Finančné dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019

Október 2018 / Prečítané 758 krát

   Oznamujeme všetkým žiadateľom o dotáciu z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 v oblasti športu, kultúry a sociálnej pomoci v súlade s VZN č. 4/2013, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2018.
   O poskytnutie dotácie môže požiadať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta Pezinok alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane požadovaných príloh. Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá – Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok
   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
   Bližšie informácie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Pezinok č.4/2013 alebo u kompetentného zamestnanca Mesta Pezinok: Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, tel. č. 033/6901631, anna.stasova@msupezinok.sk

 

 (MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: