Uplynulé volebné obdobie rokov 2014-2018 bolo úspešné pre mesto a jeho obyvateľov

Október 2018 / Prečítané 186 krát

Vyhodnotenie programového vyhlásenia primátora a mestského zastupiteľstva za obdobie rokov 2014-2018

   Vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva združení v občianskej iniciatíve Spoločne pre Pezinok si Vám dovoľujú predložiť prehľad o plnení programového vyhlásenia za obdobie ostatných štyroch rokov. Svojou štruktúrou a hlavne obsahom reflektuje najdôležitejšie oblasti života miestnej komunity, činnosti samosprávy a uspokojovanie potrieb občanov. O splnenie tohto programu sa popri primátorovi zaslúžili najmä nasledovní poslanci: Pavel Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
   Teraz, na konci volebného obdobia, Vám predkladáme konečný odpočet, v ktorom Vám vo fotografickej i písanej forme chceme pripomenúť splnenie záväzkov, ktoré sme Vám dali na začiatku tohto volebného obdobia. Je prirodzené, že sa na takomto, relatívne malom priestore, nedá spomenúť všetko, čo sa nám spoločnými silami podarilo urobiť, no sme presvedčení, že je potrebné Vás informovať, ako sme splnili sľuby dané Vám, občanom, aspoň v tých najdôležitejších bodoch.

 

Generálnou rekonštrukciou prešli aj budovy školy na Fándlyho ulici.

 

   V prvom rade chceme poukázať na to, že mestský úrad, mestská polícia, ako aj mestské podniky a všetky inštitúcie pracovali efektívne a profesionálne, a to aj napriek nedostatočnému počtu pracovníkov. Dôležitým krokom pre zamestnancov úradu ale aj pre samotných poslancov bolo prijatie Etického kódexu. V tej súvislosti je pozitívne konštatovať, že sa nevyskytlo žiadne korupčné správanie vedenia či zamestnancov mesta, úplatkárstvo, protekcionizmus alebo netransparentné konanie.

Nové parkovisko na sídlisku Juh – ul. Obrancov mieru.

 

   Veľmi sme dbali najmä na efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta. Efektívne sme využívali aj mestské spoločnosti, ktoré zabezpečovali prevádzku mestskej polikliniky, parkovací systém v meste, starostlivosť o mestský park, drobné opravy škôl a mestských budov a mnohé ďalšie činnosti. Zisk z parkovného bol využitý pre potreby mesta, nešiel do rúk súkromnej spoločnosti tak ako v iných mestách. Pokračovala aj naša dlhodobá spolupráca s cirkvami, spoločenskými organizáciami a inštitúciami v meste a podpora spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.
 

Pastoračné centrum v Glejovke, ktoré v spolupráci s mestom vybudovala a financovala Armáda spásy.

   V ekonomickej oblasti sa nám darilo nakladať s finančnými prostriedkami tak, že rozpočet mesta sme mali každoročne vyrovnaný. Najdôležitejšou pre občanov však je skutočnosť, že sme nemuseli zvyšovať miestne dane a poplatky a nezaťažili tak peňaženky občanov. Zverené financie mesta sme využili efektívne na podporu investičných činností v oblasti školstva, sociálnych služieb a trvalo udržateľného rozvoja. Majetok mesta sme predávali iba prebytočný a to absolútne transparentne - vo verejných obchodných súťažiach a elektronických aukciách. Podporili sme vznik nových pracovných miest v spoločnosti LYRECO a v mnohých iných firmách.

 

   Cajla – priestory novej knižnice

   Opakovane sa v oblasti ekonomiky a transparentnosti umiestňujeme na popredných priečkach v rámci celého Slovenska, čo spolu s profesionálnym prístupom vedenia mesta a jeho pracovníkov vedie k záujmu podnikateľov investovať v našom meste.
   V sociálnej oblasti a v zdravotníctve sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať mestskú polikliniku, kde poskytujeme výhradne služby pre občanov spojené so zdravotníctvom. Zabezpečili sme lekársku pohotovosť pre dospelých i deti, v čase, keď boli rušené po celom Slovensku. Aktívne sme sa podieľali na vzniku Dialyzačného strediska spoločnosťou B - BRAUN.

Novú strechu a podkrovie má aj Centrum voľného času v Zámockom parku.

 

Nezabúdali sme ani na ľudí, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc a pre nich sme zabezpečili prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, budovali bezbariérové prístupy a prevádzkovali nocľaháreň pre bezdomovcov.
   Veľa sme stihli urobiť aj v oblasti územného rozvoja a výstavby. Podarilo sa nám po dlhoročných peripetiách so štátnymi orgánmi schváliť nový územný plán, ktorý v budúcnosti zabráni bezbrehej a nekoordinovanej výstavbe v meste. Zamedzili sme výstavbe vo vinohradoch a v ich predpoliach. Rovnako sme nedovolili zmeniť územný plán na Rozálke na výstavbu bytoviek a zabránili sme príprave vybudovania tzv. Severného obchvatu, ktorý mal tejto výstavbe napomôcť.

 

Rekonštrukcia Domu smútku na Cajle.


   Vo zvýšenej miere sme investovali finančné prostriedky do rekonštrukcií školských budov a zariadení, chodníkov a cestných komunikácií. Z najvýznamnejších investícii uvedieme aspoň ukončenú generálnu rekonštrukciu základných škôl, a to ZŠ Jána Kupeckého, Na Bielenisku a na Fándlyho ulici, rozšírenie kapacít materskej školy na ul. gen. Pekníka a rekonštrukciu MŠ na Svätoplukovej ulici.
   Za jeden z najväčších svojich úspechov považujeme vyhlásenie Mestskej pamiatkovej zóny a zaradenie niekoľkých historických budov do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Postupne sme rekonštruovali vzácnu pamiatku - mestský dom na Holubyho ul. č. 22. a rodný dom Jána Kupeckého. Opravili sme stovky metrov chodníkov - uvedieme aspoň chodníky pri Fajgalskom moste, v Grinave a na Cajle, na ul. M.R.Štefánika, na Moyzesovej, Za hradbami a Bernolákovej ulici, parkovisko na ulici Obrancov mieru a ďalšie chodníky na Komenského, Svätoplukovej, Novomeského, Trnavskej, Rázusovej a mnohé iné.

Pýchou Pezinčanov je aj nový zimný štadión.

   Spoluprácou s občanmi sme získali v súťaži od spoločnosti LIDL pre deti nové detské ihrisko Žihadielko. Nové detské ihrisko sme vybudovali aj v Grinave. Priaznivci korčuľovania a hokeja sa už tešia z novej krytej ľadovej plochy na Rozálke. Vybudovali sme lávku cez Saulak pre obyvateľov Sahary, aby sme peším a cyklistom zjednodušili prístup do mesta.
   V oblasti verejného poriadku sme rozšírili kamerový systém hlavne na sídliskách a kritických miestach. Podarilo sa nám tiež vybudovať niekoľko bezpečných svetelných prechodov cez hlavné komunikácie.
   Aj starostlivosť o životné prostredie dominovala v našej každodennej činnosti. Zabránili sme vybudovaniu splyňovacej elektrárne, naďalej sme sa bránili začatiu prevádzky a uloženiu odpadu
v Novej jame, pokračovali sme v separovaní domového odpadu a odstraňovaní čiernych skládok. Výrazne sme sa podieľali na príprave projektu kanalizácie v Grinave, ktorú bude BVS čoskoro realizovať.

 

Za ostatné štyri roky sa zrekonštruovali stovky metrov chodníkov v celom meste.

Aktívne sa podieľame na príprave budovania záchytného parkoviska za železničnou stanicou, dlho očakávaného obchvatu mesta pripravovaného BSK, a na budovaní cyklochodníka do Limbachu, na ktorý sme nedávno získali grant vo výške viac ako 680 000 eur. Podporili sme projekt spoločnosti TERMMING pri generálnej rekonštrukcii tepelného hospodárstva a budovaní spaľovne na štiepku. Vďaka tomu už štyri roky funguje nové kvalitné vykurovanie bytových domov, ktoré šetrí Pezinčanom peniaze.

Nové cesty, parkoviská a chodníky na Bielenisku.

 

 

   Za ostatné štyri roky sme vysadili v rôznych častiach mesta stovky stromov. Spoločným úsilím Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a mesta sa podarilo brigádnicky vybudovať nevšedný vinohradnícky areál Mestskej kamenice pod Starou horou.

Na Panskom chodníku sa vysadilo stromoradie. Chystá sa aj rozšírenie cesty v dolnom úseku.

 

 

   V oblasti športu sme finančne i organizačne podporili všetky tradičné i novovzniknuté aktivity, iniciatívy občanov a záujmových združení. V spolupráci s hokejbalovým oddielom sme sa podieľali na rekonštrukcii areálu na Fajgalskej ceste. Zabezpečili sme a financovali opravy a nové zariadenia na futbalových štadiónoch v Grinave a na Cajle. V Pezinku sme rekonštruovali vnútorné priestory štadiónu PŠC.

Dve nové ihriská vznikli aj v areáli základnej školy Na Bielenisku.


   Rovnako sme podporili kultúrne podujatia a umelecké aktivity kolektívov a individuálnych tvorcov. Vďaka tomu v oblasti kultúrneho a umeleckého života patrí Pezinok medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. S veľkým záujmom sa stretol Rok Jána Kupeckého s množstvom sprievodných podujatí. Mestské múzeum, Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času a Základná umelecká škola - všetko organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - organizujú kvalitné kultúrne podujatia s presahom mesta, regiónu i Slovenska. Za veľmi dôležitý považujeme z tohto pohľadu zisk Rodného domu Jána Kupeckého do majetku mesta.

Nové parkoviská a verejné komunikácie v centre sídliska Sever.

   Vážení spoluobčania, máme za sebou úspešné volebné obdobie rokov 2014 - 2018. Sme  presvedčení, že sme spoločne odviedli aj kus dobrej a kvalitnej práce v prospech Pezinka a jeho občanov. Iste si väčšina z Vás uvedomuje a registruje to, čo sme za štyri roky urobili a že z našej strany nezostalo len pri sľuboch. Sme si však vedomí aj toho, že niektoré zo sľubov sme nesplnili, a to z rôznych dôvodov. Často pre nedostatok peňazí, niekedy pre nepochopenie opozičných poslancov v zastupiteľstve alebo preto, že sme nezohnali firmy, ktoré by naše predstavy realizovali. Prosím, neberte to ako výhovorku, ale ako náš záväzok, ktorý prenesieme do budúcnosti. Neteší nás napríklad to, že sa nám nepodarilo prinútiť BVS aby v roku 2017 začala sľúbené budovanie kanalizácie v Grinave. Rovnako nás trápi skutočnosť, že sa nám dodnes nepodarilo ukončiť výberové konanie na firmu, ktorá by urobila generálnu rekonštrukciu osvetlenia v celom meste.

 

Vzácny renesančný dom na Holubyho ulici č. 22 sa podarilo zrekonštruovať z rozpočtu mesta a s prispením Ministerstva kultúry SR.

   Nerealizovali sme dlho pripravované cyklotrasy, na ktoré sme však až v septembri tohto roku dostali peniaze z EÚ. Posunul sa aj termín začatia výstavby novej budovy Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici. Nepodarilo sa nám zvýšiť separáciu odpadu, a to aj napriek tomu, že sme pridali desiatky nádob a realizovali jarný a jesenný zberný dvor.

Spoločnými silami (Združenie Pezinských vinohradníkov a vinárov a vedenie mesta Pezinok s podporou BSK) sme vybudovali Mestskú kamenicu pod Starou horou. Táto revitalizácia nemá obdobu v celom malokarpatskom regióne. Ostatná brigáda sa uskutočnila minulú sobotu. Jej cieľom bola výsadba ďaľších ovocných stromov.

   

   Neopravili sme toľko chodníkov, koľko sme sľúbili a chceli a tiež sme nestihli začať stavbu nového domu smútku na mestskom cintoríne. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie veci, ktoré sa nám nepodarili začať alebo dokončiť. Napriek tomu sme presvedčení, že občania videli našu snahu a odhodlanie mnohé problémy riešiť k ich spokojnosti. Naše mesto je dnes po každej stránke v oveľa lepšej kondícii ako väčšina porovnateľných miest na Slovensku. Pezinčania toto postavenie často vnímajú ako samozrejmosť. Možno oveľa viac dokážu kvalitu života v meste posúdiť jeho návštevníci a turisti. Ale aj mladé rodiny, ktoré sa vo veľkom množstve do Pezinka v ostatných rokoch sťahujú. Oni môžu porovnávať, čo všetko mali vo svojich bývalých pôsobiskách či bydliskách a čo im ponúka Pezinok navyše. Sme presvedčení, že z tohto hodnotenia vychádza Pezinok veľmi dobre. Preto chceme v začatej robote pokračovať aj v budúcom volebnom období. Preto sa chceme o dva týždne znova uchádzať o Vašu priazeň aj o Váš hlas vo voľbách. Nesklameme Vás!
 

Primátor Oliver Solga a poslanci mestského zastupiteľstva
 – členovia klubu Spoločne pre Pezinok

 


Ohodnoťte článok: