Poďakovanie

September 2018 / Prečítané 270 krát

  Ďakujeme všetkým, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 17. 8. 2018 prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou
Ruženkou ŠMAHOVSKOU
rod. Kapucianovou.
Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary. Manžel, synovia
a dcéra s rodinami.
Dňa 28. 8. 2018 sme odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, a starého otca
Jozefa JAUSCHA,
ktorý nás navždy opustil dňa
23. 8. 2018 vo veku nedožitých 70 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: