Spomíname

September 2018 / Prečítané 395 krát

Dňa 12. 9. 2018 sme si pripomenuli 7 rokov,
čo nás navždy opustil manžel
Anton HANUSEK.
S láskou na neho spomína manželka, sestra s rodinami, priatelia a známi. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 

Odišli tíško, bez rozlúčky, nikto to nečakal. V srdci nám bolesť zanechali, milovali sme ich a oni milovali nás. Tú lásku a spomienky nám nezoberie ani dlhý čas. Dňa 5. 9. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný ocko, deduško a pradeduško
Rafko BALÁŽ,
19. si pripomenieme jeho 90. nedožité narodeniny.
Dňa 6. 9. uplynulo 36 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná sestra, maminka a babinka
Alenka FRIMMEROVÁ,
rod. Balážová.
S láskou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.

Odišli ste z nášho života, my ostali sme sami, naveky budete v srdciach tých, čo vás mali radi. Dňa 6. 10. uplynie 45 rokov od úmrtia nášho drahého
Františka SRNU
a dňa 6. 8. sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej
Márie SRNOVEJ.
S láskou spomína dcéra Janka s rodinou.
  Dňa 13. 9. 2018 uplynulo 12 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
Dňa 1. 10. 2018 uplynie rok, čo nás navždy opustila milovaná mamička, babička a prababička
Irena VLHOVÁ.
S láskou úctou a vďakou spomína smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 26. 9. si pripomíname nedožité 50. narodeniny našej milovanej mamy, manželky a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 4. 9. sme si pripomenuli 50. výročie úmrtia našej dcéry
Aničky MATEJKOVIČOVEJ.
S láskou spomíname.
 
  Dňa 3. 9. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej
Evy STRAPÁKOVEJ.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Život mal rád a tak veľmi chcel žiť.
S bolesťou v srdci sme si dňa 20. 9. 2018 pripomenuli 5 rokov, čo nás náhle opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen Rudolf BAČÍK.
S úctou a láskou spomína manželka Jožka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Šiel tam, kam odchádzajú piesne, tam, odkiaľ vracajú sa k nám. Plač srdce, plač, ty jediné vieš presne, že tou cestou nešiel sám.
6. septembra 2018 uplynulo
7 rokov, čo navždy dotĺklo srdce nášho milovaného
Karola NOSKOVIČA
z Viničného. S úctou a láskou naňho spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a venujú mu tiež tichú spomienku.
Dňa 1. 9. uplynulo 21 rokov od úmrtia nášho drahého
Františka ŠTEFEKA.
S úctou spomíname. Elena s rodinou. Ďakujem všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 9. 2018 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia
nášho manžela, otca ,dedka
Miroslava VOLTEMARA.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.
Dňa 21. 9. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Pavlíny BLAŽEKOVEJ.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Synáčik môj drahý, tak rýchlo a náhle si mi odišiel, ani som sa s tebou rozlúčiť nestihla.
Ján TONHAJZER.
Pri nedožitých 33 rokov s láskou na teba spomínajú mama, súrodenci Miro a priateľka Iveta
a ostatní, ktorí ťa poznali.
Milovali sme ťa a ty si milovala nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Zbohom nestihla si povedať, len žiaľ v srdciach nás všetkých zanechať. Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam. Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. Spi sladko, drahá mama, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každučký deň. Dňa
12. 9. sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov a dňa 29. 11. to už bude 10. výročie, čo nás navždy opustila naša mama
Emília PILKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
  Dňa 2. 9. uplynulo 10 rokov, čo nám navždy odišiel náš bratríček
František AXAMIT.
S úctou a láskou spomínajú sestry Elena a Jarmila s rodinami.
Dňa 10. 9. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila mamička
Antonia BOJKOVSKÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ivan a dcéry
Elena a Jarmila s rodinami.
 
  Tie roky odvial čas, čo anjelom si sa stal a smútok v našich srdciach zanechal. Vo hviezdnej perine budeš tíško spať, no my budeme na teba spomínať. Dňa 10. 9. sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia
Gustáva ŠIPOŠA.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
Odišiel si tíško
z nášho života, ale krásne spomienky v nás stále zostávajú. Dňa 29. 9. 2018 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš manžel,
otec, dedko a pradedko
Karol KOŠŤÁL.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia so svojimi rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujem.
 
  Vzácne spomienky si v srdci ukrývame, už 12 rokov sú jediné čo máme. Hovoria nám, že si teraz v nebi, my snívame – aké by to bolo, keby... S nekonečnou láskou spomíname na našu milovanú
Veroniku KOUKOLOVÚ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: