Moderné sposoby vyučovania na Gymnáziu v Pezinku

September 2018 / Prečítané 124 krát

   V posledných rokoch je téma školstva jednou z najdiskutovanejších v spoločenskom dianí. Rodičia, študenti a najmä učitelia si uvedomujú, že potreba zmien obsahu a metód vyučovania sa stáva nevyhnutnosťou a úspešné budú iba také školy, ktoré zavádzajú moderné, netradičné formy práce, zamerané na študenta, jeho schopnosti, kreativitu a zodpovednosť.
   Pezinské gymnázium medzi také školy rozhodne patrí. Už tretí školský rok realizujeme projekt Integrovaného tematického vyučovania, ktoré rozvíja schopnosť študentov prepájať poznatky z rôznych predmetov, naučí myslieť v širších súvislostiach, kladie dôraz na zmysluplný obsah učiva využiteľný v praxi, umožňuje študentom pracovať v tíme, rozvíja sociálne cítenie a pocit zodpovednosti za skupinu.
   Začali sme skromne v školskom roku 2016/2017 v troch triedach tretieho ročníka. V rámci skupinového vyučovania tvorili študenti prezentáciu na tému Vplyv prvej svetovej vojny na európsku spoločnosť medzivojnového obdobia a spájali poznatky zo slovenského jazyka, dejepisu a občianskej náuky. Veľkú časť práce na projekte tvorili aktivity mimo vyučovania, keď si študenti organizovali prácu samostatne, prichádzali s vlastnými nápadmi, rozdelili si úlohy, kde každý bol zodpovedný za spoločný výsledok. Najlepšie tímy sa potom prezentovali pred všetkými učiteľmi školy.
   V minulom školskom roku sme projekt rozšírili o jednu triedu tentoraz v nižšom stupni gymnázia. Študenti prímy pracovali celý školský rok v štyroch etapách, vždy s inou témou a inou kombináciou predmetov. Téma Mýty starovekého Grécka spájala predmety slovenský jazyk, dejepis, etická, náboženská a výtvarná výchova. Študenti Spoznávali Afriku na geografii, biológii a fyzike, svoj Voľný čas s rodinou opisovali na anglickom, nemeckom, španielskom jazyku, občianskej náuke, telesnej a hudobnej výchove a Slávnych matematikov v planimetrii spoznávali na matematike a informatike. Zmenili sa aj výsledné formy práce, nešlo iba o prezentácie, študenti si mohli zvoliť scénku, pieseň, tanec, dialóg, poster, predvedenie pokusu, tvorbu mapy, kvízu, testu, pracovného listu. Študenti prímy sa do projektu zapojili s veľkým nadšením , pracovali zodpovedne celý školský rok, za čo im – terajšej sekunde – úprimne ďakujeme. O projekt prejavili záujem aj rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenia svojich detí .
si mohli zvoliť scénku, pieseň, tanec, dialóg, poster, predvedenie pokusu, tvorbu mapy, kvízu, testu, pracovného listu. Študenti prímy sa do projektu zapojili s veľkým nadšením , pracovali zodpovedne celý školský rok, za čo im – terajšej sekunde – úprimne ďakujeme. O projekt prejavili záujem aj rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na vystúpenia svojich detí .
   V tomto školskom roku sme projekt znovu pozmenili a inovovali. Okrem tretieho ročníka a prímy zapájame aj študentov sekundy , prvého ročníka a kvinty. Každá trieda bude mať inú tému a bude spájať vedomosti z iných predmetov. Tak sa nám postupne darí oboznámiť s týmto spôsobom vyučovania všetkých študentov školy a zapojiť doň všetkých učiteľov. Tohoročné témy a formy ich spracovania budeme vyhodnocovať až na konci školského roka a dúfame, že študentov zaujmú rovnako ako po minulé roky.

 

PhDr. Eva Hyrossová, PhD.,
koordinátorka projektu

 


Ohodnoťte článok: