Spomíname

August 2018 / Prečítané 928 krát

Ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 28. 8. 2018 uplynú 4 roky od úmrtia nášho milovaného
Ing. Vladimíra KOSTKU
a dňa 10. 8. 2018 uplynie 80 rokov od jeho narodenia. S láskou a úctou spomína manželka a syn s rodinou.
 
Dňa 1. 8. 2018
sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho otca
Jána BENKOVSKÉHO
a dňa 15. 7. 2018 sme si pripomenuli nedožitých 96 rokov našej mamy
Márie BENKOVSKEJ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia. Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
Raz každý vo svete živých musí svoju lásku zanechať, všetko, čím žil, čo mal rád. Ty si odišiel a my môžeme už len spomínať.
Dňa 12. 8. 2018 uplynuli
4 smutné roky, čo nás navždy tragicky opustil
náš syn, brat a krstný otec
Ľuboš BAROK
z Grinavy. S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatných ďakuje celá rodina.
 
  Spi sladko, snívaj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. Dňa 22. 8. sme si
s bolesťou v srdci pripomenuli 8. výročie úmrtia
Vladimíra KLAMU.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Očiam si odišla, v srdciach si zostala.
Dňa 19. 8. uplynie 14 rokov od smrti
Boženky KANKOVEJ.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 25. 8. 2018 si pripomíname 3. výročie úmrtia
nášho manžela, otca, dedka
Milana KONKUŠA.
S láskou spomína smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
V najbližších dňoch si pripomenieme výročie narodenia našich rodičov
Ruženy a Jána HLAVANDU.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
  Dňa 6. 8. 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš drahý brat, otec, dedko a pradedko
Milan HOLICKÝ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Mama naša, odišla si tíško a už niet ťa medzi nami. V nás všetkých však navždy budeš žiť spomienkami. Dňa 25. augusta 2018 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej
Anny HORVÁTHOVEJ.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú tí, ktorí ťa milovali. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
 
  Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Unavený a ubolený tíško zaspal, opustil všetkých, aj keď nás miloval. Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči
a počuť tvoj hlas. Už len kytičku na hrob dáme, zažneme sviecu
a spomíname. Dňa 28. 8. 2018 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil syn a brat
Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2018 si pripomenieme jeho nedožitých 55 rokov. S láskou spomína mama s rodinou.
Dňa 16. augusta uplynul rok, čo nás navždy opustila
Jozefína BÉMOVÁ.
S láskou spomínajú krstné deti Samuel a Zuzka s rodinami, sestra Viola a ostatná rodina.
 
  Život mal rád a tak veľmi chcel žiť.
S bolesťou v srdci sme si dňa 20. 9. 2018 pripomenuli 5 rokov, čo nás náhle opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen Rudolf BAČÍK.
S úctou a láskou spomína manželka Jožka s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 27. 8. 2018 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho
manžela, otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 4. 8. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil náš syn, brat a strýko
Igor TOTKA
Venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 8. 8. 2018 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustila
Juliana HUMMELOVÁ.
S úctou, láskou spomínajú dcéra Janka, syn Štefan, vnučky Ľubica, Gabriela, pravnučky Barborka, Viktória a zať Jozef. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 29. 8. 2018 si pripomenieme 11. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Stanislav OBORIL.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnučka a ostatná rodina.
Dňa 15. 8. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko
Miroslav NEMČEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
 
  3. 8. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Pavol AMZLER.
S láskou a úctou naňho spomínajú, manželka, syn Ivan
a dcéra Andrea s rodinami.
Dňa 1. 9. 2018 uplynú 3 roky, čo nás opustil drahý
manžel, otec, dedko
Jozef VELICH
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami. Kto ho poznal,
venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 9. 2018 si pripomenieme 6. výročie, čo nás navždy opustila miovaná mamička, babička a prababička
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom
v srdci spomínajú dcéry, zať, vnuci a pravnuci. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
So žiaľom v srdci si spomíname na tie smutné chvíle, ktoré nám pred dvomi rokmi nečakane zobrali nášho drahého manžela,
otecka a starého otca
Ing. Michala VALACHOVIČA.
Chýbajú nám jeho príbehy, cenné rady, láskavosť, úsmev... S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 10. 8. sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia našej
drahej mamy, babky a tety
Kristíny SLAMKOVEJ
rod. Vrškovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Eva a Katarína s rodinami. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
7. augusta sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny
nášho manžela, otca a dedka
Ľubomíra HUDECA.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Marta s rodinou.
 
  Odišiel si z nášho života, ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 1. 9. uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec a priateľ
Ladislav BINDER.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ladislav, Roman a dcéra Evička s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 17. 8. 2018 uplynie 32 rokov, čo nás opustil
náš milovaný otec a dedko
Ján FEDERL.
S láskou a vďakou naňho spomína dcéra Boženka
s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
 


Ohodnoťte článok: