Mesto Pez&inok vyhlasuje výberové konanie

August 2018 / Prečítané 515 krát

Mesto Pezinok

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
na obsadenie miesta vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby,
Opatrovateľskej služby, Prepravnej služby, Jedálne a Práčovne
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: kumulovaná funkcia „vedúci/a Zariadenia opatrovateľskej služby, Opatrovateľskej služby, Prepravnej služby, Jedálne a Práčovne
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, odborná, riadiaca prax minimálne 3 roky v zariadení sociálnych služieb
IV. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike kompetencií samosprávy v oblasti sociálnych služieb, dokonalá znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B
V. požadované doklady: písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 31. 8. 2018 do 15.00 hod. na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK - vedúci ZOS, OS, PRS, Jedálne a Práčovne“, prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania
VII. mzda (brutto): nástupná zmluvná mzda 1200,-€

   Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Bližšie informácie poskytne osobne príp. telefonicky 033/6901 300 PhDr. Milada Hegyiová - vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ.


Ohodnoťte článok: