Spomíname

Júl 2018 / Prečítané 1191 krát

Len ten kto stratil toho, koho mal rád, pochopí čo je bolesť a žiaľ. Dňa 30. 7. 2018 uplynuli 3 roky
od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ondreja MARŠA.
S láskou a vďakou spomína manželka, deti a vnúčatá. Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
 
  Odišiel si tíško
a v našich srdciach ostáva spomienka len. Ty snívaš večný sen, no ver, že my nikdy nezabudneme na dni s tebou, ani na ten smutný deň.
S úctou a láskou si 18. júla pripomenieme 13. výročie
úmrtia nášho drahého
Mirka MÁLIŠA.
So smútkom v srdci denne na teba spomína mama Valika, Zlatka a celá smútiaca rodina a priatelia.

Už nevidíte slnko, krásny deň, na cajlanskom cintoríne snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k vám zavedie. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my sme ostali v žiali, no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.

Dňa 25. 7. 2018 si s veľkým smútkom pripomíname 1. výročie úmrtia nášho milovaného ocina, dedka, pradedka
Rudolfa KINDERA
A dňa 18. 8. 2018 si pripomenieme 29. výročie úmrtia našej drahej mamičky, babky, prababky
Heleny KINDEROVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Beata a syn Rudolf s rodinami, vnučky, vnuk a pravnuci Terezka a Oliverko. Ďakujeme všetkým, ktorí si na oboch s láskou spomenú a venujú tichú spomienku.

  Drahá mama, odišla si tam, odkial niet návratu, a ja som ti chcela ešte toľko toho povedať... Nech plamienky sviečok na nebo napíšu ĎAKUJEM za to najvzácnejšie, za svoj ŽIVOT. Ľúbime ťa mami. Dňa 30.7.2018 si pripomenieme 7. výročie úmrtia našej drahej
Kataríny PESSELOVEJ.
Kto ste ju mali radi, spomínajte spolu s nami. Dcéry Dáša, Katarína a nevesta s rodinami.
Dňa 16. 7. 2018 uplynuli 4 roky, čo nás opustila naša milovaná
Oľga VAGAČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomína manžel s rodinou.
 
  Dňa 16. 7. 2018 uplynulo 27 rokov, čo nás opustil náš otec, dedko a pradedko
Karol VAGAČ.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.
Dňa 21.7. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Ján POKORNÝ.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka, deti, vnúčatá, pravnúčik
a ostatná rodina.
 
  Dňa 20. júna uplynulo 15 rokov čo nás opustila naša drahá
Emília ONDROVIČOVÁ.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Dňa 18. 7. 2018 sme si pripomenuli 5 rokov,
čo nás opustil manžel, otec a dedko
Jozef MEČÍR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
 
  Dňa 26. 7. 2018 uplynulo 31 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 62 rokov náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal KOSŤ.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen a cestou bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len. 16. 8. 2018 uplynie 6 rokov, kedy odišiel do večnosti náš brat, strýko a švagor
Jozef PESSEL.
Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami. Sestry Dáša, Katarína a švagriná Mária s rodinami.
 
  Dňa 15. 7. uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Zaspala si tichúčko, bez bolesti a trápenia. Dňa 19. 7. 2018 by sa dožila 90 rokov naša mama, babka a prababka
Jozefína RONECOVÁ.
S láskou na teba stále spomíname. Dcéra s manželom, vnúčatá a pravnúčatá.
 
  Dňa 18. 7. 2018 sme si pripomenuli 40. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
 Jaroslava BOĎU.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Dobrý človek neodchádza, zostáva
v mysliach tých, čo ho poznali a milovali. Dňa 16. júla 2018 sme si pripomenuli 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otecko a starý otec
Jozef JANKOVIČ.
S láskou si na neho spomína manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Stále je ťažko a smutno všetkým
nám. S tebou odišlo to krásne, nezabudnuteľné a nevráti sa späť. Všade chýba aj po rokoch tvoj humor a smiech. Dňa 30. 7. 2018 si pripomenieme štvrté výročie, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko
Tibor KREJČÍ.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 12. júla uplynulo 33 rokov od úmrtia nášho drahého otca
Tibora PESSELA.
S láskou a úctou spomína dcéra Dáša,
Katarína a nevesta Mária s rodinami.
 
  Dňa 8. 8. si pripomenieme 45. nedožité narodeniny našej drahej dcéry
Silvie BELANSKEJ.
S láskou spomínajú rodičia a brat s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 13. 7. uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Jozefína MILKOVÁ,
rod. Andelová
Z Pezinka. S nehynúcou láskou
v srdci a vďakou za všetko, čo si nám, mama, dala, spomínajú dcéry a syn s rodinami. Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí jej venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 26.7.2018 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil náš otec a starý otec
Ondrej PÓČ.
S láskou spomíname.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. Dňa 8. 8.2018 si
s bolesťou v srdci pripomenieme 4. výročie úmrtia
Štefana TURINIČA.
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 4. 8. 2018 si pripomenieme rok od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca
Antona DEMOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína manželka Mária, deti Iveta
a Štefan s rodinou a ostatná rodina spolu s kolektívom pracovníkov firmy Murat. s.r.o.
Sálala z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Dňa 19. 7. 2018 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otecka, starkého
Ing. Daniela TURČANA.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: