Stanovisko Mesta Pezinok k rozhodnutiu Ústavného súdu SR

Júl 2018 / Prečítané 818 krát

   Mesto splnomocnilo advokátsku kanceláriu G. Lehnert, k. s. na zastupovanie Mesta vo veci podania sťažnosti na Ústavný súd SR pre porušenie základných práv a slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.10.2017, a to v rámci riešenia kauzy skládky v Pezinku. Správnou žalobou sa Mesto domáhalo preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V prejednávanom prípade bolo podstatným vyriešenie otázky, či bola dodržaná trojročná lehota plynúca od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia Krajského stavebného úradu mimo odvolacieho konania a taktiež, či príslušné správne orgány na danú vec aplikovali správne ustanovenia právnych predpisov. Ústavný súd SR dňa 3. 5. 2018 rozhodol uznesením tak, že sťažnosť Mesta zamietol ako neopodstatnenú. Uznesenie bolo právnemu zástupcovi Mesta doručené dňa 2. 7. 2018. Voči rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.
   Momentálne prebieha právna analýza, či je proti predmetnému rozhodnutiu Ústavného súdu SR prípustné podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva a či by prípadné podanie sťažnosti malo šancu na úspech. Žiaľ, musíme konštatovať, že nezvíťazila pravda ale právny formalizmus.
   Tzv. správnu žalobu môžete na súd podať až po využití všetkých riadnych ako aj mimoriadnych opravných prostriedkov v správnom konaní.
   V našom prípade št. správne orgány vec "preskúmavali" viac ako 3 roky (takže prieťahmi št. orgánov sme prišlo o zákonnú lehotu), následne súdy (Krajský aj Najvyšší) len „sucho“ skonštatovali, že lehota nebola dodržaná a žalobu Mesta zamietli (súdy sa ani len neunúvali vysporiadať so všetkými námietkami Mesta – čo vykazuje znaky arbitrárnosti).
   A Ústavný súd našu sťažnosť odmietol ako neopodstatnenú s tým, že naše právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie nebolo porušené. Naozaj nebolo?

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: