Spomíname

Jún 2018 / Prečítané 650 krát

So smútkom v srdci a slzami v oku spomíname na teba každý deň v roku. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 20. júna sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia
Richarda NOVÁKA.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra a krstniatko Lenka.
 
  Dňa 4. 6. 2018 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Mariana HANUSKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú dcéry s rodinami.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období si pripomíname 18. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VIRGOVIČA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  Odišiel si tichúčko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva len spomienka. Tak snívaj ten večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 25. 6. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko
Inocent OŠKERA
z Grinavy. Venujte mu tichú spomienku.
Dňa 13. 6. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej mamy, babky a prababky
Magdalény VYDROVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Ružena, Lenka a Edita s rodinami.
 
  Uplynulo 30 rokov, čo nás opustila naša drahá mama a stará mama
Júlia ZBUDILOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú synovia Juraj a Dušan s rodinami.
Dňa 1. 7. 2018 uplynie 12 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia a vnuk. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
Dňa 2. júna 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Alžbeta ŠVARCOVÁ
a dňa 23. mája 2018 sme si pripomenuli 28. výročie smrti nášho otecka, dedka, pradedka

Jozefa ŠVARCA - fotografa.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku! Deti - Katarína, Jana, Pavol, Vladimír.
Dňa 23. 6. 2018 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia a 9. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka, pradedka
JUDr. Jána HRÍBIKA.
S láskou naňho spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
 
S úctou a láskou si pripomíname 30. výročie úmrtia našich drahých rodičov
Heleny a Jána PIKALIKOVÝCH.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
Spite sladko, rodičia naši drahí, snívajte svoj večný sen, v spomienkach sme pri vás každý deň. Dňa 14. 6. 2018 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej milovanej mamičky, babičky a prababičky
Anny ONDREJOVIČOVEJ.
Zároveň spomíname na nášho drahého otca
Gustáva ONDREJOVIČA,
ktorý nás navždy opustil v júli pred 28 rokmi. S láskou spomínajú deti s rodinami.
  S bolesťou v srdci si dňa 22. 6. 2018 pripomíname 6. výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mamička a babička
Magdaléna ŠARMÍROVÁ.
S láskou spomínajú manžel František a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku
ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať. Dňa 1. júla si pripomenieme 5. smutné výročie, čo nás opustil náš milovaný brat
Pavol DEMOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú súrodenci s rodinami.
 
  V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 5. 7. 2018 uplynú štyri roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Marta RUTTMAROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Renáta, syn Igor a ostatná rodina.
Dňa 18. 6. 2018 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia manžela, dedka, svokra
Jána IVANIČA.
S láskou spomína manželka, deti, zaťovia, vnúčatá - Paľko, Peťko, Kamilka a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 5. júna 2018 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia môjho manžela
Vladimíra BENČURIKA.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 3. 6. 2018 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil
Jozef ŠEDIVÝ
z Pezinka. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomína manželka, deti a vnúčatá.
 
  Dňa 22. 6. 2018 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Grácia MACEKOVÁ
rod. Veselá
z Grinavy. Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Zdenka, Anka, Mária a Vierka s rodinami.


Ohodnoťte článok: