Spomíname

Máj 2018 / Prečítané 725 krát

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku
ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať. Dňa 16. mája sme si pripomenuli 2. smutné výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
Pavel ČECH.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manželka Anna, syn Peter, dcéry Hanka, Miriam s rodinami a brat Dušan.
 
  Dňa 17. júna 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Jaroslava KAKALÍKA.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 13. 6. 2018 uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 5. 2018 sme si pripomenuli 38. výročie
úmrtia našej mamy a babky
Heleny SLEZÁKOVEJ.
S láskou spomínajú deti s rodinami a Julka s rodinou.
Dňa 21. mája 2018 uplynul rok odvtedy,
čo nás predišiel do večnosti náš drahý
Peter SLAMKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho spolu s nami
s láskou a úctou spomínajú. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 13. mája 2018 uplynulo 40 rokov,
čo nás vo veku 56 rokov opustil náš otec
PhDr. Peter VAŇKO.
Spomíname s veľkou láskou.
Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme
v tebe stratili. Mamička naša zlatá,
Betka AULITISOVÁ,
je to už 10 smutných rokov, čo už len spomienka na teba v srdci nás hreje. Nikdy na teba nezabudnú tvoje dcéry Janka a Renátka, zaťovia Juraj a Ľuboš a vnúčatá Dávidko, Miško a Zuzanka.
 
  Len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba spomínať. Dňa 12. mája 2018 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Michala KINDERA
z Cajle. S láskou a úctou na neho spomína manželka Emília, dcéra
s manželom, vnučky s manželmi a pravnúčatá.
  Dňa 10. 5. 2018 by sa bol dožil 40 rokov náš syn
Štefan VADRNA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 1. 6. si pripomenieme 5 rokov od úmrtia nášho otca
Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou spomínajú deti, vnučka Karolínka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
 
  Dňa 26. 5. 2018 sme si pripomnuli 3. výročie úmrtia môjho manžela
Antona BRNU.
S láskou spomína manželka a deti
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 30. 5. 2018 si pripomenieme nedožité 67. narodeniny
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 12. 5. 2018 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny
nášho drahého
Ing. Jána FUTASA,
ktorý nás opustil 27. 2. 2017.
S láskou spomínajú manželka Elena, syn Ján, dcéra Michaela
s rodinou a ostatní príbuzní.
Kytička kvetov, zapálená sviečka, tiché rozjímanie, zavretá kniha života – už len spomínanie. Dňa 17. mája 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ,
rod. Slamková.
S úctou a láskou spomína dcéra so smútiacou rodinou.
 
  Čas beží ako voda, zabudnúť na teba, Anitka, sa nedá.
V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 6. júna 2018 si s veľkým smútkom pripomenieme 18. výročie
tragického úmrtia našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ, rod. Bučekovej.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina. Ďakujem všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 6. 5. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustila manželka, mama, stará mama a sestra
Ľudmila FRÍDELOVÁ.
Venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Manžel Jozef s dcérou a rodinou.
 
  Dňa 12. 5. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Alena KLUKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Peter a brat Jozef s rodinami.
Dňa 24. 5. 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko
Jozef HUBINSKÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka, dcéry Lenka, Katka a syn Marián s manželkou a vnuci Stanko a Majko.
 
  Dňa 1. 5. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Hildegard HANUSKOVÁ.
S láskou, vďakou
a úctou spomínajú tí, ktorí ťa milovali, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Dňa 21. júna 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej
Terézie RUSNÁKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
 
  Dňa 16. 5. 2018 uplynulo 10 rokov od náhlej smrti
Paľka BIZNÁRA
z Grinavy. Prosíme o tichú spomienku. Rodina.
Dňa 4. 4. 2018 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov našej drahej mamy a babky
Heleny
a dňa 24. 5. 2018 13. výročie jej úmrtia. Dňa 1. 6. 2018 si pripomenieme nedožitých 91 rokov a 11. 3. 2018 19. výročie úmrtia nášho drahého otca a dedka
Františka.
Kto ste našich drahých rodičov
FOLATANOVIČOVÝCH
poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou spomína syn Ivan s manželkou a deťmi.
  Dňa 26. 5. 2018 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel, otec a dedko
Pavel NESTAREC.
S veľkou láskou a úctou spomína manželka Oľga s rodinou.
Dna 5. mája 2018 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Viera SCHAUBMAROVÁ,
rod. Slamková
S láskou spomínajú synovia
a dcéra s rodinami.
 
  29. apríla tohto roku by sa naša mama, stará a prastará mama
Emma SUCHOŇOVÁ,  rod. Solgová
(1928 - 2017)
dožila životného jubilea – 90 rokov. Pri tejto príležitosti si na ňu spomínajú synovia s manželkami, vnuci, pravnúčatá a ostatná rodina.
Česť jej pamiatke!
Dňa 16. mája 2018 sme si pripomenuli 10. výročie odchodu do večnosti nášho drahého otca, brata, dedka a pradedka
Jozefa FÉDERA.
Aj keď odišiel, nie je medzi nami,
v našich srdciach stále žije. Ak ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
 
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období si pripomíname 18. výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa VIRGOVIČA.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 25. 5. 2018 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Igor DUREC.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 5. 6. 2018 uplynie 19 rokov od úmrtia nášho drahého
Ľubomíra KOLLÁRA.
S láskou spomínajú manželka, synovia Henrich a Ľuboš s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. Dňa 10. mája uplynuli 3 roky od úmrtia nášho drahého
Jaroslava ŽENIŠA.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 7. 4. 2018 uplynul rok od smrti
Dušana  ŠINDLERA.
S láskou naňho spomínajú manželka a dcéry.


Ohodnoťte článok: