Mesto Pezinok

Máj 2018 / Prečítané 330 krát

vyhlasuje verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, parcela reg. "C", parc. č. 2910/18 vo výmere 2049 m2, druh: Zastavané plochy a nádvoria podľa LV č. 4234, v lokalite ,,areál Drevony“ vo vlastníctve Mesta Pezinok.
   Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: