Mesto Pezinok

Máj 2018 / Prečítané 305 krát

vyhlasuje verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, novovytvorená parc. reg. „C“ č. 2910/19 vo výmere 726 m2 a parc. reg. „C“ č. 2910/70 vo výmere 1.764 m2 podľa GP č. 24/2018, v lokalite „areál Drevony“ vo vlastníctve Mesta Pezinok.
   Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: