Mesto Pezinok

Máj 2018 / Prečítané 876 krát

ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje

výberové konanie

   na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZUŠ Trnavská 1, Pezinok. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, iných požiadavkách a požadovaných dokladoch sú na úradnej tabuli mesta. Prihlášky s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 30.5.2008 do 11,30 hod s označením na obálke „VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ, Trnavská 1, Pezinok“ na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

 

Školský úrad Pezinok


Ohodnoťte článok: