Spomíname

Apríl 2018 / Prečítané 797 krát

Dňa 26. 4. 2018 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej mamy
Márie LUNÁKOVEJ
rod. Slovákovej.
S láskou a úctou spomínajú deti Janetta, Dáša, Maroš a vnučka Karolínka. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Odišiel si. Ostali na teba pekné spomienky.
Dňa 9. 4. uplynul rok od smrti pána
Jiřího ŠAVARU,
dobrého a láskavého človeka. Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina
Dňa 4. 4. 2018 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, babka
Amália FISCHEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
 
  Neplačte, že som odišla, len kľud a pokoj mi doprajte, len večné svetlo spomienky mi stále zachovajte.
vd. Helena KADLEČÍKOVÁ rod. Belanská.
Dcéra Alena s manželom, vnučka Nikol s manželom, vnuk Jaroslav, pravnuci Matejko a Jurko. Opustila nás 18. 4. 2013. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S hlbokým smútkom si pripomíname deň 24. 4. 2013, keď navždy zatvoril očká a zaspal večným spánkom
Ambrožko PAŽITNÝ
z Vinosád. Je to už 5. smutný rok, ktorý si pripomínajú a spomínajú manželka a dcéra s rodinou.
 
  S láskou v srdci,
s prekrásnou spomienkou v duši
a tichou modlitbou si pripomíname nedožité 90. narodeniny, ktorých by sa náš otec a dedko „Berto“
Vojtech HANÚSEK
dožil 20. apríla 2018. Nezabudneme... deti Alžbeta a František
s rodinami.
Dňa 29. 4. 2018 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, brat
Peter BUDAY.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
Dňa 16. apríla sme si pripomenuli 100. výročie narodenia a 38. výročie
úmrtia nášho drahého otca
Floriána KUJANA
a 32. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Jozefíny KUJANOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku. Dcéry, nevesta a vnúčatá s rodinami.
Dňa 21. 3. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Anastázie HAJTMÁNKOVEJ.
S láskou na ňu spomínajú manžel Ferdinand, dcéra Scarlett s rodinou a dve vnučky Timea a Lia.
 
  Dňa 29. 4. 2018 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 30. 4. 2018 uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Monika, synovia Dušan a Ľuboš s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Odišla si od nás ako tichý sen, nepovedala si ani zbohom, už neprídem. Len kyticu z lásky, na hrob môžeme ti dať, zapáliť sviečku a ticho spomínať. Dňa 2. mája si pripomenieme 30. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Boženky HAJTMÁNKOVEJ,
rod. Ondrejkovičovej.
Spomínajú dcéra Anna a syn Vladimír s rodinami.
Dňa 26. 4. 2018 sme si pripomenuli nedožité 80. výročie narodenia a 27. 5. 2018 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Vladimíra SLIMÁKA.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Stále je ťažko a smutno všetkým nám. S tebou odišlo to krásne, nezabudnuteľné a nevráti sa späť. Všade chýba aj po rokoch tvoj humor a smiech. Dňa 25. 4. 2018 sme si pripomenuli druhé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko
Tibor, Rastislav JOKEL.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
5. apríla 2018 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko
Gabriel LEPORIS.
S láskou a úctou naňho spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 28. 4. 2018 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, svokor
Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Alica a synovia Martin a Ľuboš s rodinou.
Dňa 23. 5. 2018 uplynie 40 rokokv od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Lukáča SATINU.
Žil pre rodinu, robil pre spoločnosť. Chcel ju spravodlivejšiu, preto trpel. S hlbokou úctou a bolesťou v srdci s láskou spomína syn Jozef s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 

Dňa 19. 4. 2018 uplynulo 13 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2018 uplynulo 12 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marián.
Dňa 12. 4. 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
Odišli ste tíško, niet vás medzi nami, ale v našich srdciach žijete spomienkami. Dňa 16. 4. 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka a prababka
Ľudmila ŠTEFÍKOVÁ
a dňa 30. 4. 2018 uplynie 24 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko
Ján ŠTEFÍK.
S láskou na nich spomína celá rodina.
Dňa 22. 4. 2018 sme si pripomenuli 12 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otecko
Stanislav MIKLENČIČ.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Manželka Irena a deti Silvia, Danka, Oľga, Stanislav a vnúčatá Dominika, Simonka, Filip.
 
Dňa 6. 2. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia našej drahej
Jozefy HLAVENOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Zároveň sme si pripomenuli nedožité 25. výročie
Vladimíra HLAVENU.
Dcéra, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 18. 4. 2018 uplynulo 5 rokov, keď nás navždy opustila, mamička, babička, prababička a krstná mama
Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína syn Jaroslav s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Dňa 6. 4. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Emília ONDREJKOVIČOVÁ,
18. 4. 2018 by sa dožila 81 rokov a 15. 4. 2018 sme si pripomenuli nedožité 87. narodeniny nášho drahého otca
Emila ONDREJKOVIČA.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú synovia s rodinami
Dňa 22. 4. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama,
babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.
 
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac ako tí ostatní. Keď odídu zostane v duši prázdno. S úctou a láskou spomíname na našich rodičov, ktorí nás opustili v mesiaci apríl
Štefan FISCHER
pred 10 rokmi
Irenka  FISCHEROVÁ
pred 4 rokmi.


Ohodnoťte článok: