Štatistické zisťovanie v Pezinku

Apríl 2018 / Prečítané 867 krát

   Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
   Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj Pezinok. Do zisťovania je zaradených cca 6 700 domácností.
   Zisťovanie sa uskutočňuje od 9. apríla do 26. júna 2018.
   V tomto období vybrané domácnosti v Pezinku navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 02/ 69250 480 - Mgr. Yveta Fodora.

Ing. Zlata Jakubovie, Csc. ,
 generálna riaditeľka sekcie, Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

 


Ohodnoťte článok: