Spomíname

Marec 2018 / Prečítané 1120 krát

Dňa 6. 4. 2018 uplynie 6 rokov od úmrtia našej milovanej manželky, mamy, dcéry a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ
rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach...
 
  Dňa 10. mája 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho drahého
Jaroslava KRAMPLA.
S láskou spomínajú manželka a ostatná smútiaca rodina.
Spomíname s láskou a navždy zostane v našich srdciach. Dňa 12. 4. 2018 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil
Michal LUNÁK.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
s nami venujú tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 10. marca uplynulo 20 rokov odo dňa, kedy nás navždy opustil náš tatino, dede a dobrý človek
JUDr. VÁCLAV ZAJFRT.
S láskou spomínajú dcéra Evička s manželom Martinom, vnúčatá Marek a Blanka s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 11. 3. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej mamy
Marty ČECHOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 21. 3. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Anastázie HAJTMÁNKOVEJ.
S láskou na ňu spomínajú manžel Ferdinand, dcéra Scarlett s rodinou
a dve vnučky Timea a Lia.
Odišla si tíško, niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 16. 3. 2018 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Žofia JANÁSOVÁ.
S láskou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 3. 2018 uplynulo 25 rokov, odkedy nás predišiel do večnosti
náš drahý manžel a otec
Dr. Ján ŠTOHL
– astronóm z Pezinka. S láskou
a modlitbou na neho spomína celá rodina.
Dňa 13. 3. 2018 sme si pripomenuli nedožité 60. narodeniny nášho brata
Jozefa NOSKOVIČA.
S láskou na teba spomínajú súrodenci s rodinami.
 
Márne ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostali iba spomienky a v srdciach pozostalých veľký žiaľ. Dňa 19. 3. 2018 sme si pripomenuli 5. výročie čo nás navždy opustila naša milujúca a milovaná manželka, mamina a babička
Matilda FUNKOVÁ.
S bôľom v srdciach spomínajú: manžel, synovia, nevesty, vnúčatá, sestry, švagriné, švagrovia a svatovci. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 5. 3. 2018 sme si pripomenuli nedožité 95. výročie narodenia našej mamy, babky a prababky
Jozefíny MILKOVEJ,
rod. Andelovej
z Pezinka. Zároveň si 25. 3. 2018 pripomíname 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Vladimíra MILKU,
rodáka z Lysej pod Makytou, kresťanského aktivistu
Slovenska. Naše spomienky sprevádzajú modlitby za vás. Smútiaca rodina.
Už nevidíte slnko, krásny deň, na Grinavskom cintoríne snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k vám zavedie. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali. Dňa 21. 2. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie smrti nášho milovaného otca
Severína MLYNEKA
a dňa 29. 4. 2018
si pripomenieme
1. výročie smrti našej milovanej mamy
Terézie MLYNEKOVEJ.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 28. 3. 2018 sme si pripomenuli 22. výročie úmrtia mojej manželky
Veroniky KABÁTOVEJ
rod. Táborovej.
S láskou a úctou spomína manžel, syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac ťa nič nebolí. Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. Dňa 15. 3. 2018 sme si pripomenuli 14. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichu spomienku.
Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2017 si pripomenieme
5. výročie úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
 
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Za lásku a dobrotu ti už nemôžme nič dať, len na hrob zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 13. 3. 2018 si s veľkým smútkom pripomíname 2.výročie úmrtia našej milovanej mamičky, manželky, dcérky, sestričky a krstnej mamičky
Ing. Helenky URBLÍKOVEJ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej ,prosíme, tichú spomienku. S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 17. 2. 2018 sme si s láskou pripomenuli 30. výročie úmrtia nášho drahého
Eduarda VYDRU.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Dcéry Ružena, Lenka a Edita s rodinami.
 
Dňa 16. 2. 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec
Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK
a 2. 3. 2018 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama,
stará a prastará mama
Mária ZÁMEČNÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Darina s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: