Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Marec 2018 / Prečítané 980 krát

   So začínajúcim sa jarným obdobím to ľudí čoraz viac ťahá do prírody, do záhrad a chát načerpať energiu a zrelaxovať.
   V jarnom období začínajú aj prvé práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Často je táto činnosť spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou, najčastejšie spaľovaním rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a odpadu po reze viniča.
   Akýkoľvek odpad je potrebné likvidovať tak, ako hovorí zákon o odpadoch. Mnohé mestá a obce už majú zriadené zberné dvory alebo organizujú „jarné upratovanie“ pre občanov. Občania môžu odpad zo svojich záhrad a vinohradov umiestniť na vopred určené miesta.
   V prípade, že aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne orezávku stromov, suché lístie, ktoré sa nedá v žiadnom prípade ináč spracovať, napríklad kompostovaním, spaľovať, musí sledovať poveternostné podmienky a nespaľovať pri veternom počasí. Materiál musí byť uložený do upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a suchých porastov. Občan by si mal zabezpečiť pracovné náradie a dostatočnú zásobu vody na likvidáciu ohňa a, samozrejme, nemal by nechať miesto spaľovania bez dozoru. Pre prípad rozšírenia ohňa na okolité priestranstvo alebo porasty je vhodné mať pri sebe mobilný telefón a v prípade potreby volať hasičov.
   Ak nebudú splnené niektoré z uvedených povinností, môže byť občanovi priestupkovým konaním uložená pokuta za priestupok až do výšky 331 Eur, prípadne bude postihovaný blokovou pokutou na mieste. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, v prípade vyššej škody alebo verejného ohrozenia môže byť uvedená činnosť kvalifikovaná ako trestný čin.

 

Eva Orlická

 


Ohodnoťte článok: