Pripravujeme nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok

Marec 2018 / Prečítané 280 krát

   Dňa 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá nanovo upravila podmienky vypracovania Komunitného plánu, upravila náplň obsahu dokumentu, stanovila nový postup: predkladanie Komunitného plánu vyššiemu územnému celku a tiež určila konečný termín - 30.6.2018, dokedy treba mať Komunitný plán vypracovaný.
   Nakoľko aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok v súčasnosti už nespĺňa zákonom stanovené podmienky, rozhodli sme sa pristúpiť k vypracovaniu nového Komunitného plánu.
   Komunitný plán je dôležitou metódou , pomocou ktorej mestá a všetci účastníci zapojení do procesu tvorby tohto dokumentu môžu plánovať sociálne služby vo svojom meste tak, aby vyhovovali potrebám a špecifikám mesta, v ktorom žijú. Je preto dôležité, aby sa na procese tvorby zúčastnili aktívne skupiny z radov zadávateľa, poskytovateľov sociálnych služieb, záujmových organizácií ale aj verejnosť. Mesto Pezinok preto oslovilo zástupcov spomínaných skupín, aby sa spoločne takýto dokument za účasti verejnosti pokúsili vytvoriť.
   Aktuálne informácie nájdete na WEB stránke Mesta Pezinok – Zdravotníctvo a sociálne služby – Pripravujeme nový Komunitný plán. Mesto predbežne stanovilo aj termíny verejných stretnutí, ktoré by sa mali uskutočniť 27. 3. 2018, 24. 4. 2018 a 22. 5. 2018 v zasadačke č. 12 Mestského úradu na Radničnom námestí 7 o 17.00 hod.

 

(VOŠaSS)

 


Ohodnoťte článok: