Zmena úhrad za stravovanie v školských jedálňach

Marec 2018 / Prečítané 893 krát

   Zariadenia školského stravovania (školské jedálne) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok zabezpečujú denne stravu pre širokú škálu stravníkov, počínajúc deťmi v materských školách, žiakmi 1. a 2. stupňa základných škôl, zamestnancami škôl a končiac seniormi mesta. Denne vydávajú jedlá pre cca 2 700 stravníkov. V materských školách okrem hlavného jedla pripravujú pre deti aj desiatu a olovrant. Doteraz mali na zabezpečenie týchto jedál k dispozícii 1,19 €.
   Ministerstvo školstva vydáva pre školské jedálne materiálno-spotrebné normy, výživové tabuľky a aj finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Školské jedálne sú povinné všetky tieto nariadenia rešpektovať pri príprave vhodnej a vyváženej stravy, čo nie je jednoduchá úloha najmä v ostatných mesiacoch.
   Finančné pásma pre jednotlivé skupiny stravníkov boli dňa 20. 9. 2011 schválené Mestským zastupiteľstvom v Pezinku formou VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Tieto finančné pásma platia už ôsmy rok. Za tento čas stúpali ceny potravín tak, že už nie je možné zabezpečiť stravovanie podľa požadovaných predpisov.
   Na žiadosť riaditeliek škôl ako aj rodičov detí v materských školách mesto Pezinok pripravuje nový návrh VZN, cieľom ktorého je určiť 5. finančné pásmo pre všetky školské jedálne, čo im poskytne dostatok finančných prostriedkov na nákup čerstvých a kvalitných potravín.
   V materských školách bude po novom k dispozícii na desiatu, obed a olovrant suma 1,34 €, čo je rozdiel 0,15 €. Úprava finančného pásma bude predstavovať zvýšenie úhrady rodičov na nákup potravín mesačne (20 dní) cca o 3,00 € v materských školách a cca 4,00 € v niektorých základných školách. Nové VZN by po schválení MsZ v apríli 2018 malo nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2018.
   Dovoľujeme si pripomenúť všetkým stravníkom v školských jedálňach, že vyššie príspevky na stravu uvidia „na svojich tanieroch“, nakoľko tieto finančné prostriedky sú určené výhradne na nákup potravín, sú vedené na samostatných účtoch a nie je možné ich použiť na iný účel (napr. mzdy, režijné náklady a pod.).
   Veríme, že pochopíte toto nepopulárne opatrenie, ktoré je po ôsmich rokoch nevyhnutné uskutočniť a oceníte zvýšenie kvality jedál.

 

Školský úrad

 


Ohodnoťte článok: