Spomíname

Február 2018 / Prečítané 759 krát

V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2018 si pripomenieme 10. výročie smrti nášho drahého otecka, dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku. Dcéra Alena
s rodinou.
  Dňa 14. 2. 2018 uplynulo 5 rokov od smrti nášho syna
Štefana VADRNU.
Spomínajú rodičia, brat a kamaráti.
Dňa 19. 2. 2018 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Pavlína GERŠIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina
 
Mali sme ťa radi, ešte si chcel žiť, ale prišla chvíľa, keď si nás musel opustiť. Čas plynie, smútok zostáva, tá strata
v srdci bolieť neprestáva. Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť
a žiaľ. Dňa 2. 3. 2018 uplynú
2 smutné roky od chvíle, kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
JUDr. Boris NOVOMESTSKÝ.
Jeho láska a dobro žijú ďalej v nás. S láskou a úctou často spomína celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Vydal si sa na cestu, kam chodí každý sám. Iba dvere spomienok nechal si dokorán. Nič viac, než kvety na hrob ti môžeme dať, plakať a s láskou spomínať.
Dňa 27. 2. 2018 sme si pripomenuli smutné 1. výročie úmrtia nášho milovaného
Ing. Jána FUTASA.
Spomína manželka, dcéra, syn
a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
  Dňa 27. 2. 2018 si pripomenieme nedožitých 96 rokov našej drahej
Kataríny PESSELOVEJ
Kto ste ju mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Dcéry, nevesta, vnúčatá a 2 pravnučky.
Neplačte, že som odišiel, len kľud a mier mi prajte, len večné svetlo spomienky mi zachovajte. Dňa 6. 2. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého manžela a otca
Pavla PIPÍŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Božena a syn Pavol.
 
  Dňa 2. 2. 2018 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
Dňa 21. 2. 2018 si pripomenieme nedožité 75. narodeniny
Ing. Imricha MAŽÁRA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne. Dňa 23. 2. 2018 si s bolesťou v srdci pripomenieme 3. výročie úmrtia našej mamy
Rozálie LINDTNEROVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Všetku lásku si so sebou vzali,
v našich srdciach veľkú bolesť zanechali. Utíchol navždy ich hlas, ale spomienka na nich žije stále v nás. Dňa
8. 2. 2018 uplynulo 20 rokov, čo tíško dotĺklo srdce nášho otecka a dedka
Mateja SUCHÁREKA
z Grinavy. Dňa 7. 3. 2018 uplynie 24 rokov, čo si pán povolal našu láskavú
mamičku a babičku
Jozefku SUCHÁREKOVÚ.
S láskou spomína celá rodina.
  Dňa 3. 2. 2018 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 2. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Viera, Katarína
a syn Jozef s rodinami.
 
  Dňa 7. 1. 2018 uplynuli 2 roky od náhlej smrti nášho otca,
Františka ČAJKOVIČA.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Majka a Jarka
a synovia Fero a Paťo s manželkami.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 22. 2. 2018 uplynulo 27 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Očiam si odišiel, v srdciach si zostal...
Dňa 28. februára uplynie 10 rokov od smrti
Ladislava BABALU.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 1. 3. 2018 si pripomenieme nedožitých 90 rokov
nášho manžela otca a dedka
Ladislava PEKÁREKA.
S láskou spomína manželka Lýdia a dvaja synovia s rodinami.
Dňa 20. 2. 2018 uplynuli 3 roky od odchodu do večnosti našej drahej
Zlatice PAULINIOVEJ.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
 
  Dňa 24. 2. 2018 sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav VIRGOVIČ.
S láskou naňho spomína manželka, dcéry a syn s rodinami. Venujte mu tichú spomienku.
Dňa 13. 2. 2018 uplynulo 21 rokov, čo nám navždy odišiel náš drahý otec
Ignác MIKLENČIČ.
a 29. 3. 2018 si pripomíname nedožité 92. narodeniny našej mamičky
Margity MIKLENČIČOVEJ
rod. Štohlovej,
ktorá nás 12. 11. 2001 navždy opustila. Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.
  Odišiel si bez rozlúčky. Dňa 14. 2.
si pripomíname
25. výročie tragickej smrti nášho syna
Petra TAHOTNÉHO
z Grinavy. S láskou na teba spomínajú rodičia, sestry a rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: