Spomíname

Január 2018 / Prečítané 1408 krát

Dňa 4. 1. 2018 uplynulo 9 rokov,
čo nás vo veku 63 rokov opustil náš drahý
František VIRGOVIČ
z Grinavy. S láskou naňho spomína manželka Anna, deti Renáta, František, Marián, nevesty a vnučky Päťka, Veronika, Dominika a ostatná rodina
a priatelia. Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujem.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2018 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
Dňa 31. 1. 2018 uplynie rok, čo navždy odišla moja drahá mamička
Hedvika ZÁRUBOVÁ.
Ďakujem všetkým, ktorí si na ňu spomeniete. Dcéra Lýdia s rodinou.
 
  Dňa 9. 1. 2018 si pripomíname nedožité 92. narodeniny
našej drahej mamičky
Anastázie VOJTEKOVEJ
rod. Masarykovej
z Pezinka, ktorá nás opustila
12. 3. 2015. S láskou v srdci na ňu spomínajú deti
Janko, Olinka a Gitka s rodinami.
Smrť nám ho ukradla pred 25 rokmi. Ak by bol medzi nami, dožil by sa
Pavol HARADZIN
7. 1. 80 rokov. Ak ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomína manželka Oľga s rodinou.
 
  Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 27. 1. 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás opustil náš drahý otec a dedko
Jozef PEKÁR.
S láskou spomína dcéra Veronika a syn Gabriel s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 20. 1. 2018 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko
Ivan KOSTEREC.
Zároveň si pripomíname 21. 1. 2018 jeho nedožitých 70 rokov.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.
 
  Dňa 11. 1. 2018 uplynul deň nedožitých 70 rokov, ktoré by oslávila
Helena MARTINKOVIČOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Manžel, deti a rodina.
Dňa 3. 2. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil
Ján ADÁMEK.
S láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 23. 1. 2018 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá
Eva BELANOVÁ.
S úctou a láskou spomína manžel. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Dňa 5. 1. 2018 uplynulo 7 rokov, čo nás opustila naša drahá mama a 17. 1. 2018 uplynulo 14 rokov, čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra
s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
  Dňa 1. 1. 2018 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 6. 12. 2017 uplynul rok, čo nás opustila naša milovaná mama, manželka, dcéra a sestra
Melánia DÁVIDOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
 
  V týchto dňoch si pripomíname čas, kedy nás opustili naši milovaní manželia
Adela NESTARCOVÁ
† 26. 12. 2016
a
Gustav NESTAREC.
† 23. 5. 2004
Venujte im prosím krátku spomienku. Najbližšia rodina.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 15. 1. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia našej drahej
Margity SVETLÁKOVEJ.
S láskou spomína syn Milan
s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 2. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Marta DAFKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 13. 1. uplynuli 2 roky od smrti nášho manžela, otca, dedka a pradedka
Jána KLAMA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Daniela a synovia Roman a Martin s rodinami, pravnúčik Samko a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 17. 12. 2017 sme si s láskou pripomenuli nedožité 70. narodeniny nášho drahého
Petra SLAMKU.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 22. 1. 2018 si pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia našej drahej mamičky a babky
Márie HRANICKEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Majka s rodinou.
 
  Dňa 13. 2. 2018 uplynie 5 rokov, čo odišiel môj vnuk
Andrej MAŤUS
na dlhú cestu,
z ktorej niet návratu – spomínajte s nami. Babka s rodinou.
Ján ORSZÁGH
Modlitba tichá dnes tvojej duši patrí. V nej prosba o jej večný pokoj je ukrytá. Spomienka na teba hlboké rany jatrí. Aj po rokoch ostala bolesť nezmytá. Pri príležitosti nedožitých 90 rokov s láskou spomínajú manželka, syn, vnúčatá a pravnúčatá.
 
  Mária JAŠŠÁKOVÁ
Tak rýchlo plynú roky, čo sme bez teba. No spomienka stále živá je a srdce bolí rovnako ako v deň, keď odišla si do neba. Láska, čo si v nás nechala zabudnúť nedovolí. Pri treťom výročí s láskou spomínajú mama, brat, deti a vnúčatá.