Bilancovanie klubu Pezinok Zväzu vojakov SR

Január 2018 / Prečítané 383 krát

   Dňa 14. decembra 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu Pezinok Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Členov klubu privítala v predvianočnej atmosfére slávnostná tabuľa hotela KRISER, pretože po schôdzi bolo posedenie s večerou. Predseda klubu plk. v. v. Ing. Julián Pitoňák privítal členov klubu a z hostí viceprimátora mesta Pezinok Ing. Jána Čecha a poprial všetkým príjemné zážitky počas schôdze.
   Tajomník rady klubu plk v. v. Ing. Jaroslav Garaj predniesol Správu o činnosti klubu v roku 2017. Zároveň vyzval členov, aby sa ešte v hojnejšom počte zúčastňovali akcií organizovaných klubom.
   V ďalšom bode schôdze predseda klubu zablahoželal členom klubu k ich životným jubileám v tomto roku a odovzdal darčeky.
   Podpredseda rady klubu plk. v. v. Ing. Milan Viglaský informoval o stave členskej základne a novoprijatí členovia si prevzali členské preukazy. K dnešnému dňu má Klub Pezinok 85 členov.
V diskuzii vystúpil viceprimátor mesta a v mene primátora mesta Pezinka Olivera Solgu poďakoval Klubu za účasť na kladení vencov pri pietnych spomienkach organizovaných mestom ako je oslobodenie Pezinka, ukončenie 1. a 2. svetovej vojny a vyhlásenie Slovenského národného povstania. Súčasne zaželal všetkým radostné prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom roku.
   1. viceprezident Zväzu vojakov SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, náš člen, poďakoval za aktívnu činnosť klubu a zaželal všetkým šťastné prežitie Vianočných sviatkov a pevné zdravie v novom roku.
   V závere schôdze bolo schválené uznesenie a predseda klubu zaželal všetkým veľa zdravia do nového roku 2018.
   Po schôdzi nasledovala chutná večera a priateľské posedenie.

 

plk.v.v. Ing. Milan Viglaský

 


Ohodnoťte článok: