Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Január 2018 / Prečítané 306 krát

   Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO – napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, veľkochov hospodárskych zvierat...) sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť Mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení – viď § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.
   Podrobnosti upravujúce povinnosti malých zdrojov v meste Pezinok upravilo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
   Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.

Odd. výstavby a životného prostredia

 


Ohodnoťte článok: