Rekonštrukcia verejného osvetlenia mešká

Január 2018 / Prečítané 414 krát

   Už dva predchádzajúce roky pracovalo vedenie mesta Pezinok a odborní pracovníci na verejnom obstarávaní spoločnosti, ktorá by realizovala nutnú generálnu rekonštrukciu verejného osvetlenia v celom meste. Mesto by nielen modernizovalo zastarané verejné osvetlenie, ale aj dosiahlo bez navýšenia financií mesta značnú úsporu zavedením nových technológií a šetrením elektrickej energie. Rekonštrukciu by realizovala víťazná firma z vlastných prostriedkov. V procese verejného obstarávania a výberu dodávateľa nám svojimi námietkami zaslanými na ÚVO skomplikovala realizáciu košická firma ELTO-DO a prešovská O.S.V.O. comp., ktoré sa však súťaže ani nezúčastnili – nepodali ponuky. Čo ich viedlo k takémuto konaniu, nevieme. Realizáciu to však pozastavilo na dlhé mesiace, pretože mala začať už v januári tohto roka.
 
   Pre zaujímavosť uverejňujeme aj genézu verejného obstarávania a aktuálny stav verejného obstarávania na podlimitnú zákazku „Zabezpečenie rekonštrukcie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie Mesta Pezinok“:
12. 4. 2017 bola súťaž vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 73/2017 pod značkou 4836-WYP
5. 5. 2017 boli na Úrad verejného obstarávania (ÚVO) doručené námietky záujemcu O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 11 Prešov
1. 6. 2017 boli na ÚVO doručené námietky záujemcu EL-TODO OSVETLENIE, s. r. o., Rampová 5, 040 01 Košice, zároveň prebiehalo vyhodnotenie ponúk
6. 10. 2017 bola na Mesto Pezinok doručená výzva z ÚVO zo dňa 3. 10. 2017 na doručenie písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie
13. 10. 2017 Mesto doručilo na ÚVO písomné vyjadrenie a dokumentáciu, kompletne doplnenú dňa 28.11.2017 na základe výzvy z ÚVO
2. 1. 2018 bolo na Mesto Pezinok doručené rozhodnutie ÚVO zo dňa 18. 12. 2017 o prerušení konania.

   Úrad konštatuje, že v súvislosti s prebiehajúcim konaním o preskúmanie úkonov Mesta Pezinok na základe námietok je potrebné pre zistenie objektívneho stavu veci zodpovedať otázky odborného charakteru, nakoľko bez odborného stanoviska viažuceho sa k predmetnému verejnému obstarávaniu nie je možné o námietkach navrhovateľov kvalifikovane rozhodnúť.
   Vzhľadom na uvedené úrad postupuje v súlade § 173 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní.
   Takáto je realita dnešného stavu verejného obstarávania, kedy hocijaký subjekt môže zastaviť proces, ktorý prebiehal v intenciách zákona a môže vám beztrestne predlžovať termín realizácie, v tomto prípade verejného osvetlenia, na ktoré všetci Pezinčania čakajú už niekoľko rokov.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: