Zmena zákona o správnych poplatkoch

Január 2018 / Prečítané 856 krát

   V súvislosti so zákonom č. 238/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o e-Governmente, prišlo aj k zmene zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, a to s účinnosťou od 1. novembra 2017. Zmena sa dotkne najmä osvedčovania podpisov na matrike, ale aj sobášnych a iných poplatkov. Mestá a obce musia tieto legislatívne zmeny rešpektovať a uviesť do praxe. Zmeny sa dotýkajú týchto oblastí:
1. Zmenou v platení správnych poplatkov je, že sa vypúšťa platba poplatku prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) z dôvodu jej nezavedenia do praxe v centrálnom systéme výberu a evidencie poplatkov, tzv. systému E-Kolok. Zároveň sa zavádza spôsob platenia poplatkov prevodom z účtu v banke a platobnou kartou za úkony vykonávané obcami a vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ak sa vo veci komunikuje elektronicky cez ústredný portál verejnej správy, špecializovaný portál alebo integrované obslužné miesto. Prevádzkovateľ systému odvedie uhradené poplatky do rozpočtu obce.
2. Základné zmeny v sadzobníku poplatkov týkajúcich sa obcí. Menia sa sumy v časti I. Všeobecná správa, konkrétne v položke 2 písm. a) a písm. c) a položke 3 prvý bod písm. a) a druhý bod zo sumy 1,50 eura na 2 eurá.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín
a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove vyberať poplatok za každú aj začatú stranu ... 2 eurá
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, vyberať poplatok za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku - 2 eurá
Pri zníženej sadzbe podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. vyberú poplatok v sume 1 euro za každú aj začatú stranu.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2 eurá.
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov - 2 eurá.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: