Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Január 2018 / Prečítané 895 krát

   Nakoľko sa blíži koniec termínu podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, t. j. do 31. januára 2018, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých nastala zmena, aby nezabudli podať priznanie k dani. Pre zdaňovacie obdobie roka 2018 je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností. Priznanie k dani sú povinní podať do 31. januára 2018 iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2.1.2017 do 31.12.2017:
- nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2018 zapísaní v katastri nehnuteľností, - predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2018 zapísaní v katastri nehnuteľností, - alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

   Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie priznania sú kúpa nehnuteľností, predaj nehnuteľností, darovanie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá darom, zdedenie nehnuteľností, nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou, rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní, získanie právoplatného stavebného povolenia, získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúranie stavby, pozemková úprava.

   Ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.
   Podať priznanie ste povinní aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

   Termín podania priznania je do 31. januára 2018 a je potrebné ho podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta. Ak daňovník nepodá priznanie k dani, prípadne nedodrží termín na podanie priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.

 

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní