Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018

December 2017 / Prečítané 955 krát

   Na riadnom zasadaní dňa 7. decembra 2017 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku rozpočet mesta na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný, vo výške 20 478 146 eur, a to rovnako na strane príjmov, ako i výdavkov. Takto schválený rozpočet je základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja mesta.
  Bežný aj kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový, schodok rozpočtu bude vyrovnaný z prostriedkov rezervného fondu.
  Z rezervného fondu použijeme v budúcom roku sumu vo výške 1 243 689 eur, a to na splátky istín z komerčných úverov, na krytie bežných výdavkov, vrátane havarijného stavu majetku mesta, a tiež na krytie kapitálových výdavkov. Predpokladaný zostatok rezervného fondu k 31. 12. 2018 tak bude približne pol milióna eur.
   V kapitolách bežných výdavkov sú plánované všetky aktivity, ktoré vyplývajú zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Popri plnení všetkých základných funkcií mesta zostávajú prostriedky aj na rozvoj kultúry, športu a na sociálne projekty. V rozpočte je zahrnuté zvýšenie platov zamestnancov o 6 % a zamestnancov školstva v zmysle „Memoranda...“ (6 % pedagogickým pracovníkom od 1. 9. a nepedagogickým pracovníkom 4 % od 1.1.). Súčasťou sú aj zvýšené výdavky na sociálne služby v dôsledku zmeny legislatívy v sociálnych službách (traja noví pracovníci a refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení).
   Kapitálové výdavky sú v rozpočtované vo výške 3 774 tis. eur. V tejto sume sú výdavky na rozšírenie kamerového systému na sídliskách, na vypracovanie projektových dokumentácií, na vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, cyklochodníkov, na vybudovanie detských ihrísk, osvetlenie na cintoríne v Pezinku, dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku a rekonštrukciu prístrešku na cintoríne na Cajle. Ďalej idú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení (WC, kanalizácia, elektroinštalácia, telocvične, vybavenie odborných učební), na vybudovanie kanalizácie a rekonštrukciu strechy CVČ, na vybavenie školských jedální prevádzkovými strojmi a zariadeniami a na mnoho iných, menších projektov.
   Na splátky istín z úverov je rozpočtovaná suma vo výške cca 272 tisíc eur.
   V príjmoch sú tiež zapracované projekty „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ granty na zlepšenie technického vybavenia odborných učební a rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého, na zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne ZŠ Na bielenisku a na rekonštrukciu na futbalovom štadióne na Komenského ul. Tu sa bude mesto podieľať na povinnom kofinancovaní.

 

Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD