Spomíname

November 2017 / Prečítané 757 krát

Dňa 23. 11. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 30. 11. 2017 uplynú 3 roky, čo nás opustila naša drahá
Mária VIRGOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Veríme, že dobrí ľudia nikdy skutočne nezomrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné, čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť tu zostane navždy. Je teda len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich výnimočnosť.
Dňa 17. 11. uplynul rok, čo nás navždy opustil
Bohuslav BULA.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry, vnučky, zať a celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
  Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť neprestáva. Dňa 26. 11. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás opustil manžel a otec
Ľubomír ŠIMONOVIČ.
S láskou spomína manželka Veronika a syn Ľubomír. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 14. 11. 2017 uplynulo 15 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali,
 venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 6.11.2017 uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Dňa 22. 10. 2017 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
 
  Dňa 29. 11. 2017 uplynú 2 roky, čo nás opustil náš milovaný otec
Johann Ján HANUSEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
Čas nikdy nevráti čo vzal. Spomienky ostanú a žiaľ.
14. 11. uplynulo 15 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil manžel,
otec, dedko a brat
Milan KONFRÁTER.
S láskou spomínajú manželka  a deti s rodinami.
 
  Dňa 8. 11. 2017 oplynuli už 2 roky od úmrtia
Jaroslava HOŠŠU.
S láskou spomína manželka, dcéry, bratia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 1. 12. 2017 bude 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a starý otec
Ondrej SANDTNER
Zároveň si pripomíname jeho nedožité 90. narodeniny.
S úctou spomína najbližšia rodina.
 
  Dňa 25. 11. uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka, babička
Irenka TURANSKÁ.
S láskou spomínajú manžel, syn, dcéra, vnúčatá a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá, spomienka, tá zostáva, je v našich srdciach skrytá. Že čas rany hojí? To je klam. Čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. dňa 25. 11. 2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia nášho drahého
Jána DOBOŠA
z Grinavy. S láskou spomína manželka Viola a deti Oľga,
Peter a Ľubica s rodinami.
 
  Dni bez teba sú smutné. Ocko, každý deň s láskou na teba myslíme a spomíname na spoločné chvíle. 26. 11. 2017 uplynulo 5 rokov čo navždy odišiel náš ocko
Ladislav HOTOVÝ.
Venujte mu s nami tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť. 24. novembra 2017 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
Rudolf LOŠONSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 2. 12. 2017 bude už 25 rokov, čo od nás odišla do večnosti naša dobrá, milá mamička  a babička
Anna PÓČOVÁ
S láskou v srdci a smútkom v duši si na ňu spomína najbližšia rodina.
Dňa 2. 12. 2017
si pripomenieme 15. výročie tragickej smrti našej drahej
Karolíny VIOLOVEJ
rod. Václavovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel Ignác a dcéra Betka s rodinou.
 
  Dňa 3. 11. 2017 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny našej drahej
Márie TROJANOVEJ rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne. Dňa 28. 11. 2017 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca a dedka
Jozefa KOSTKU.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  So smútkom v srdci a slzami v oku spomíname na teba každý deň v roku. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 26. 10. sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia nášho milovaného otca, dedka, pradedka a svokra
Rudolfa MIHALOVIČA,
ktorý by sa 17. 11. dožil 85 rokov. S láskou spomínajú dcéra Anna
s rodinou, syn Rudolf s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.
Sú vety, ktoré ti už nepovieme. Sú chvíle, na ktoré nezabudneme. Sú okamihy, na ktoré radi spomíname. 10. 12. 2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš brat
Jozef NOSKOVIČ
z Grinavy.
S láskou spomínajú súrodenci s rodinami.
 
  Dňa 31. X. 2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Dňa 7. 12. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a dedko
Michal SLEZÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Deti s rodinami. Ďakujeme.
 
  Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nemôže zabudnúť! Dňa 14. 10. 2017 sme si pripomenuli 30. výročie odchodu do večnosti manžela,
otca a dedka
Ferdinanda LIBANTA.
S láskou a úctou v modlitbách na neho spomínajú
manželka a deti srodinami.


Ohodnoťte článok: