Zverejnenie prevodov a nájmov

November 2017 / Prečítané 1036 krát

MESTO PEZINOK
Zverejnenie prevodov a nájmov

   V zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. zverejňuje mesto Pezinok zoznam prevodov a nájmov, ktoré na svojom rokovaní dňa 7. 12. 2017 prerokuje Mestské zastupiteľstvo:
- prevod novovytvorenej parc. č. 7318/6 vo výmere 300 m2
- prevod novovytvorenej parc. č. 1018/42 vo výmere 37 m2
- prevod novovytvorenej parc. č. 1018/41 vo výmere 37 m2
- prevod novovytvorených parc. č. 2043/64, 2043/65,
2043/66, 2043/67, spolu vo výmere 13 m2

lehota na podávanie cenových ponúk: 4. 12. 2017

- prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to odkúpenie nebytového priestoru v bytovom dome v k.ú. Pezinok (nebytový priestor č. 2 – 7 vo výmere 58 m2, spoluvlastnícky podiel v rozsahu 5800/174546 na pozemku vo výmere
11,5 m2 zastavanom bytovým domom na parc. č. 3677)
- prevod 2-izbového bytu č. 68 v bytovom dome na ul. Novomeského 6 v Pezinku, bytový dom s.č. 2706, postavený na parcele 1053/38, kat. ú. Pezinok, LV č. 5587, a to zmysle osobitného zákona č. 182/1993 Z. z.

- nájom časti pozemku parc. č. 2301 vo výmere 223 m2

lehota na podávanie cenových ponúk: 4. 12. 2017

Bližšie informácie nájdete na: www.pezinok.sk  (úradná tabuľa), respektíve na úradnej tabuli pred budovou Mestského úradu v Pezinku.


Ohodnoťte článok: