Zber biologicky rozložiteľných odpadov

November 2017 / Prečítané 542 krát

   V Pezinku sa dlhodobo triedi v rodinných domoch bioodpad zo záhrad aj z kuchyne. Na sídliskách bola spočiatku tiež možnosť využívať kontajnery na zber bioodpadu. Skúsenosti po pár rokoch zberu ukázali, že na sídliskách je disciplína triedenia bioodpadu taká slabá, že sa zber musel zrušiť. Pri tvorbe nového nariadenia o odpadoch v roku 2016 vyšlo Mesto v ústrety hlavne tým obyvateľom bytových domov, ktorí sa snažia udržiavať svoje okolie a pokosenú trávu alebo odrezky z kríkov nechceli dávať do netriedeného odpadu. Okrem odpadu zo zelene je možné kontajnery využiť aj na zber kuchynského odpadu. Na požiadanie Mesto zabezpečí 1100 l hnedý kontajner. Kritériá na čistotu bioodpadu sú veľmi vysoké (100 %-né triedenie), keďže sa pred spracovaním už netriedi. Preto prideľovanie kontajnerov je adresné, za čistotu zberu je zodpovedná konkrétna osoba. V Pezinku je 7 kontajnerov, do ktorých triedia bioodpad obyvatelia bytových domov.
   Do bio odpadov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu. Do bio odpadov nepatria: kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

 

MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

 


Ohodnoťte článok: