Spomíname

Október 2017 / Prečítané 910 krát

Dňa 29. 10. 2017 uplynie 23 rokov, čo nás tragicky opustil manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.
S láskou si naň spomínajú manželka, synovia s nevestami, vnuci, pravnúčatá a ostatná rodina.
 
V týchto dňoch si pripomíname 20. výročie úmrtia našej mamy
Betky KOCMÁLOVEJ
a 19. výročie úmrtia nášho otca
Jozefa KOCMÁLA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Deti s rodinami.
Už nevidíte slnko, krásny deň, na Cajlanskom cintoríne snívate svoj večný sen. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k vám zavedie. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budete v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. si pripomenieme 2. výročie smrti našej milovanej mamy
Evy Márie HABERLOVEJ
a dňa 14. 11. si pripomenieme 11. výročie smrti nášho milovaného otca
Jána HABERLU.
S láskou spomína smútiaca rodina.
  Dňa 3. 10. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami. Ďakujeme.
Odišla si cestou, ktorou kráča každý sám, len brána spomienok ostáva otvorená dokorán. Tak tíško ako sen, blíži sa tvojich narodenín deň. Čas ubieha, zastaviť sa nedá, ani na našu Anitku zabudnúť sa nedá. Milovali sme ťa a ty si milovala nás, tú lásku k tebe v našich srdciach nezničí ani čas. Dňa 15. novembra 2017 si pripomenieme
47. narodeniny našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, prosím, spomeňte si na chvíle,
keď tu bola s nami. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 4. 11. 2017 si pripomenieme nedožité 80. narodeniny nášho manžela, otca, dedka a pradedka
Samuela JURANA,
ktorého si Pán povolal do večnosti 11. 6. 2009. S láskou a úctou naňho spomínajú manželka Anna, deti Alžbeta, Stanislav a Samuel s rodinami.
Dňa 15. 10 2017 uplynulo 10 rokov od smrti manžela, otca a dedka
Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 20. 9. 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila
Ľudmila SLIMÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Ľudmila a celá rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, nechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás. Dňa 25. 10. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka, brata, strýka a švagra
Dušana SLIMÁKA.
S láskou spomínajú synovia, dcéra, vnučka, súrodenci a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  V auguste sme si pripomenuli 12 rokov od smrti
Pavla HONZÍKA.
Spomína Marta s rodinou.
Dňa 11. 10. 2017 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, svokra, babka a prababka
Júlia HORVÁTHOVÁ
z Pezinka. S láskou spomíname. Smútiaca rodina.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2017 pripomenieme 17. výročie tragickej smrti milovaného 26ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomínajú brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 3. 10. 2017 sme si pripomenuli 12. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 25. 10. 2017 uplynulo 13 rokov od úmrtia nášho drahého
Miroslava RUŽIČKU.
S úctou spomína manželka, syn s rodinou a vnučka s manželom. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 8. novembra 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a švagor
Eduard HANÚSEK.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 18. 10. 2017 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dňa 11. 10. 2017 uplynul rok od úmrtia našej drahej mamičky
Jožky MIHALOVIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Alena, syn Jaroslav a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 10. 9. 2017 sme si pripomenuli nedožité 107. narodeniny našej drahej mamy, babičky
Anny SATINOVEJ
a dňa 28. 9. 2017 sme si pripomenuli nedožité 108. narodeniny
Lukáča SATINU,
nášho drahého otca a dedka. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou, vďakou a úctou spomínajú syn Jozef, Pavol, František a vnučka Vierka s rodinami.
Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás.
Dňa 27. 10. uplynul rok od úmrtia
Stanislava KOPÁLA.
Spomína manželka, matka a sestra. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 10. 11. si pripomenieme smutné 4. výročie úmrtia našej drahej manželky, mamy, babky a prababky
Blaženy KABÁTOVEJ
z Pezinka. S tebou odišlo to najdrahšie, čo sme mali, a to teba. Nám už zostala len bolesť a žiaľ v našich srdciach. V spomienkach na teba tvoji najbližší manžel, dcéry Jarka, Blaženka, Vierka a ostatná rodina. Nikdy na teba nezabudneme.
Odišiel si tichúčko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. Dňa 23. 9. sme si pripomenuli 9. výročie smrti
Emila FISCHERA
a zároveň 18. 10. sme si pripomenuli jeho nedožité 76. narodeniny. Spomínajú súrodenci s rodinami.
 
  Dňa 10. 9. 2017 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny a 16. 7. 2017 3. výročie úmrtia
Jaroslava ŠEVČU.
Ďakujeme za spomienku všetkým, ktorí si naňho pamätajú.
Smútiaca rodina.
26. 10. 2017 sme si pripomenuli 9 rokov od úmrtia, nášho milovaného manžela, otca a dedka, ale hlavne dobrého človeka
Štefana ADLERA.
Posielame ti slzu šťastia a ďakujeme ti za život, ktorý si prežil medzi nami. Šťastie nás ľudí je veľké, vieme si uvedomiť podstatu ľudí ešte predtým, než ich stratíme, vieme ľúbiť, milovať a vážiť si ich jedinečnosť. Táto spomienka patrí tebe, či to už povieme, pocítime, alebo prenesieme do sĺz. Deň na ktorý nezabudneme! S láskou spomína manželka Eva, syn Štefan, dcéra Eva s rodinami.
 
  29. 10. 2017 by sa náš milovaný otec
Daniel LOIPERSBERGER
dožil krásneho životného jubilea - 80 rokov. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry s rodinami.
S láskou spomíname na rodičov - otca, starého otca
Štefana SLANÉHO,
ktorý by sa dožil dňa 1. 10. 2017 100 rokov a mamu, babku a brababku
Františku SLANÚ,
ktorá nás opustila pred 15 rokmi dňa 7. 10 2002.
S láskou na nich spomína päť dcér s rodinami.
  Dňa 6. 10. 2017 uplynulo 17 rokov, čo nás opustila naša milovaná
Mária SLAMKOVÁ.
S úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 22. októbra sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našej drahej mamy
Márie NEYOVEJ.
Spomína dcéra Terka s Jozefom. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: