Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2018

Október 2017 / Prečítané 835 krát

   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu v zmysle VZN č. 4/2013 z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2018, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2017. Text VZN je k dispozícií na stránke www.pezinok.sk – Samospráva – Všeobecné záväzné nariadenia.
   O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2013 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Mesta Pezinok alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území Mesta Pezinok alebo poskytuje služby obyvateľom Mesta Pezinok. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. V prípade schválenia žiadosti o dotáciu Mestom Pezinok žiadatelia sú povinní k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby (nie štatutárneho zástupcu) nie starší ako tri mesiace, ktorým preukáže skutočnosť, že mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
   Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok .... “ .
   Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k „Žiadosti“ priložiť prílohu č. 2 „Tabuľka členov “ a prílohu č. 3 „Zoznam členov “ (VZN č. 4/2013).
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh: doklad o pridelení IČO, kópia zmluvy o zriadení účtu v banke (prípadne potvrdenie banky o vedení účtu), že majiteľom účtu je žiadateľ, stanovy, doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa, u platiteľa DPH doklad o pridelení DIČ. Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá – Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok

   Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.

Informácie:
Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/6901631, anna.stasova@msupezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: