Spomíname

September 2017 / Prečítané 1365 krát

Dňa 10. septembra uplynuli 2 roky,
čo nás navždy opustila drahá mamička
Antónia BOJKOVSKÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami a manžel.
Prosím o tichú spomienku.
 
  Dňa 2. septembra uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný braček
František  AXAMIT.
S láskou spomínajú sestry s rodinami.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, utíchlo srdce, utíchol hlas. Hoc túžil si žiť, odišiel si navždy, osud to tak zariadil, zanechajúc všetkých a všetko, čo mal si rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, v našich srdciach budeš navždy žiť. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme ti dať a s láskou na teba spomínať. So smútkom v srdci si dňa 22. 9. 2017 pripomíname 15. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a syn
Jaroslav BOĎA
z Pezinka. S láskou a úctou na neho spomínajú manželka Estera, dcéra Zuzana, mama Irena
a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko je vysloviť, čo v srdciach cítime po 35. roku bolesti, čo k hrobu chodíme. Ten, kto raz matku, otca a sestru stratí, vie, že nič na svete im ich nenahradí. Už len sviečku zapálime, kvety na hrob položíme a so slzami v očiach odchádzame. Dňa 6. 9. sme si pripomenuli 35. výročie úmrtia našej milovanej sestry, maminky a babinky
Alenky FRIMMEROVEJ,
rod. Balážovej


a dňa 5. 9. 2017 uplynulo 9 rokov od úmrtia nášho milovaného ocka, deduška a pradeduška
Rafka BALÁŽA.
Kto vás poznal, spomenie si, kto vás mal rád, nezabudol. S láskou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.

Pomník s tvojím menom, mlčí nocou dňom, toľko snov, túžob a lásky ukrytých je v ňom. Smrť zavrela dvere, nepustí ťa späť, z krásneho púčika nerozkvitol kvet.
S nekonečnou láskou spomíname na našu milovanú
Veroniku KOUKOLOVÚ,
ktorú sme navždy stratili pred 11 rokmi. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 12. 9. 2017 sme si pripomenuli 6 rokov,
čo nás navždy opustil manžel
Anton HANUSEK.
S láskou na neho spomína manželka, sestra s rodinami. Priatelia a známi, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 3. 9. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej
Evy STRAPÁKOVEJ
rod. Amzlerovej.
Spomína manžel a deti s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 9. 2017 uplynulo 11 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
Dňa 21. 9. 2017 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Pavlíny BLAŽEKOVEJ.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 9. uplynulo 20 rokov od úmrtia nášho drahého
Františka ŠTEFEKA.
S úctou spomíname. Elena s rodinou. Ďakujem všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Len ten, kto stratil najbližších, vie, že nič na svete mu ich nenahradí. To, že sa rana v srdci zahojí, je len klam. Dňa 7. 9. 2017 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat
Dušan BENDŽÁK


a 26. 9. 2017 uplynie 10 rokov čo nás opustil náš milovaný syn, brat a strýko
Branislav BENDŽÁK.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou smútiaca rodina.

  Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. 4. septembra 2017 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama
Alena PITOŇÁKOVÁ
rod.Hessová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
Dňa 27. 9. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš drahý otec,
starý otec a priateľ
Jozef  MORAVČÍK.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Janka a vnúčatá Zuzana, Marek, Michal a Kristína. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
Odišli ste z nášho života, my ostali sme sami, naveky budete v srdciach tých, čo vás mali radi. Dňa 6. 10. uplynie 44 rokov od úmrtia nášho drahého
Františka SRNU
a dňa 6. 8. sme si pripomenuli prvé výročie od úmrtia našej drahej
Márie SRNOVEJ.
S láskou spomína dcéra Janka s rodinou.
Dňa 8. 9. 2017 uplynulo 15. rokov od úmrtia nášho drahého
Karola KOZMONA.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnuk. Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 8. sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov
nášho otca, dedka, manžela
Štefana CAGAŇA.
S úctou a láskou spomína manželka Anna, dcéra Adriana s rodinou, syn Róbert s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Chýbaš nám, oci.
Už 6 rokov... Bez Teba... Chýbaš nám každý deň...
6. septembra 2017 uplynulo 6 rokov,
kedy od nás navždy odišiel náš milovaný
Karol NOSKOVIČ
z Viničného. S úctou a láskou naňho spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste ho poznali a venujete mu tichú spomienku.
 
  Dňa 28. 9. 2017 je už dlhých 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
S láskou a úctou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Manželka Anka a deti Anka a Janko s rodinami.
Dňa 30. 9. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Rudolfa MALÍŠKA.
S láskou spomína manželka Milada s deťmi a celou rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 20. 8. 2017 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
Dňa 28. 9. 2017 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Kazimír KINDER.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť. Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Ako voda tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 10. 9. sme si pripomenuli druhé výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Gustáva ŠÍPOŠA.
S láskou a vďakou spomína manželka a dcéry Lydka, Zuzka a Martinka s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


Ohodnoťte článok: