Spomíname

August 2017 / Prečítané 1322 krát

Dňa 27. 8. 2017 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho manžela,
otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 13. 9. 2016 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila milovaná mamička, babička a prababička
Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom v srdci spomínajú dcéry, zať, vnuci a pravnuci. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 28. 8. 2017 uplynú 3 roky od úmrtia nášho milovaného
Ing. Vladimíra KOSTKU.
S láskou a úctou spomína manželka a syn s rodinou.
 
  Raz každý vo svete živých musí svoju lásku zanechať, všetko, čím žil, čo mal rád. Ty si odišiel a a my môžeme už len spomínať. Dňa 12. 8. 2017 uplynuli 3 smutné roky, čo nás navždy tragicky opustil náš syn,
brat a krstný otec
Ľuboš BAROK
z Grinavy. S láskou na neho spomína
a za tichú spomienku ostatných ďakuje celá rodina.
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva a veľmi bolí, zabunúť nikdy nedovolí. Dňa 18. 8. 2017 uplynulo 28 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
Helena KINDEROVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú manžel Rudolf, dcéra Beáta a syn Rudolf s manželkou, vnúčatá Michaela, Dominika s manželom, Dávid, Kamilka a už aj pravnučka Terezka a ostatná smútiaca rodina.
 
  Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 19. 8. sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia
Boženky KANKOVEJ.
S láskou spomína celá rodina.
Túto láskyplnú spomienku venujeme
našej drahej manželke, mame a babke
Vierke SLAMKOVEJ
rod. Chovanovej,
ktorá nás opustila dňa 25. 9. 2007,
ale v srdciach ostáva navždy. Ďakujeme!
 
  Dňa 12. augusta 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá sestra, manželka, mama, babka
Ľudmila NOSKOVIČOVÁ, rod. Liďáková.
S láskou na ňu spomínajú súrodenci, manžel a deti s rodinami. Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali.
Dňa 30. 7. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás opustil
Ondrej MARŠO
z Pezinka. Smutno nám je všetkým, nič už nie je také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, tvoj pohľad a rezký krok. V srdciach zostaneš tým, ktorí ťa radi mali. S láskou spomíname. Manželka, deti a vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme.
 
Dňa 16. 8. uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Margita HUBRICHOVÁ
a 12. 9. uplynie 16 rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
S úctou a láskou na nich spomínajú deti s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 1. 9. 2017 uplynú 2 roky, čo nás opustil drahý manžel, otec, dedko
Jozef VELICH
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Kto ho poznal, venujte mu tichú spomienku.
 
  Miloval život a tak veľmi chcel žiť. So zlzami v očiach si dňa 20. 9. 2017 pripomenieme 4. výročie náhleho a nečakaného úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka a pradedka
Eugena Rudolfa BAČÍKA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Jožka, deti, vnuci a pravnuci.
Dňa 29. 8. 2017 si pripomenieme 8. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná mama
Mária BOTTÁNOVÁ
a 8. 9. 2017 si pripomenieme jej nedožité 90-tiny. S láskou spomínajú dcéra Mária s rodinou a syn Anton s rodinou.
 
  Dňa 29. 8. 2017 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý
Stanislav OBORIL.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
Dňa 20. 9. 2017 si s bolesťou v srdci pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho drahého
Jána TROJANA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 18. 8. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila pani
Anna ŠOLTOVÁ.
S láskou spomína manžel a syn s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
14. júla sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny
nášho otca, dedka a pradedka, vzácneho človeka
Eduarda VYDRU.
Venujte mu spolu s nami tichú spomieku. S láskou spomínajú dcéry Rozália, Lenka a Edita s rodinami.
 
  Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne! Dňa 23. 8. 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Alojz HUBRICH.
S láskou spomínajú syn Daniel s manželkou Ingrid a vnučka Inka. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Odišiel si bez rozlúčky, nám ostal len žiaľ. Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať a modlitbu ticho odriekať. Dňa 22. augusta sme si pripomenuli 7. výročie smrti nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra KLAMU.
S láskou a úctou na neho spomína manželka a synovia s rodinami.
 
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 20. júla 2017 sme si pripomenuli 4. výročie čo nás navždy opustil náš drahý
Daniel STRNA.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s manželkou. Priatelia a známi, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Unavený a ubolený tíško zaspal, opustil všetkých aj keď nás miloval. Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, vidieť tvoje oči a počuť tvoj hlas. Už len kytičku na hrob dáme, zažneme sviecu a spomíname. Nebo si ťa navždy vzalo, preto na krídlach anjela pozdrav ti posielam. Do výšky, diaľky, tam hore kde ťa mám. 28. 8. 2017 si pripomenieme 6 rokov čo nás navždy opustil syn a brat
Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2017 si pripomíname jeho nedožitých 54 rokov. S láskou spomína mama s rodinou. Nezabúdame.
  Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 22. 8. 2017 uplynulo 5 rokov odvtedy, čo nás opustil manžel, otec a dedko
Jozef SABO.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.
Dňa 4. 9. uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 82 rokov náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Viliam FRIČ.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka, syn Viliam, dcéra Janka s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 6. 8. si pripomíname smutné 10. výročie
úmrtia našej milovanej sestry a tety
Marty KERNOVEJ.
S láskou spomínajú sestry Darina, Iveta s priateľom Robertom, synovec Ľuboš a neter Michaela s rodinou.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 1. 9. 2017 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Ladislav BINDER.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra Evička, synovia Roman a Ladislav s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.
 
  Dňa 28. 8. 2017 si pripomenieme nedožité 80. narodeniny manžela,
dedka a pradedka
Jaroslava BOĎU.
S láskou a úctou spomíname.
Manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 15. 8. 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil náš drahý
Vladimír KOVAČIČ.
S láskou spomína manželka, tri dcéry, zať 6 vnúčat a 4 pravnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 8. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat a kamarát
Juraj HRACHOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: