Výskum Hradiska Neštich

August 2017 / Prečítané 1229 krát

Arabská minca z 2 pol. 9 storočia   Malokarpatské múzeum v Pezinku realizuje od júna 2017 archeologický výskum vo Svätom Jure v priestore slovanskej pevnosti (8.-10. stor.) stredoeurópskeho významu. Skúmaný včasnostredoveký hrad s drevozemným opevnením zaznamenal najväčší rozmach v 9. storočí. V tomto čase bola mohutná, 8,5 hektárová pevnosť (väčšia ako Spišský hrad), v spojení s blízkymi hradmi v Bratislave a v Devíne, spomínanými v dobových franských prameňoch. Úlohou hradu bola vojenská ochrana obyvateľstva, obchodných ciest a remeselná výroba. Na Hradisku je doložený výskyt a výroba železných predmetov (náradie, výstroj a zbrane bojovníkov, drobné predmety), keramiky, textilná výroba, výskyt šperkov, doklady o chove koní, dobytka, poľnohospodárskej činnosti, lovu. Významný je nález zrubovej budovy spájanej s prítomnosťou miestnej elity. Skutočne unikátnym, nedávno identifikovaným nálezom je strieborná minca – dirham z územia arabského Abbásovského kalifátu zo 60. rokov 9. storočia, ktorej vydavateľom bol kalif Al-Mu´tazz . Ide vôbec o prvú súvekú arabskú mincu nájdenú na území Veľkomoravskej ríše! Strieborný dirham, vyrazený v strednej Ázii, obsahujúci aj úryvky veršov z Koránu, je významným dokladom kontaktov Veľkej Moravy a orientu. Jednou z úloh tohtoročného výskumu je preskúmanie miesta nálezu vzácnej mince, sprevádzaného dokladmi tavby farebných kovov. Mimoriadny nález je podrobne vyhodnocovaný orientalistom V. Novákom a numizmatikom M. Budajom z partnerských inštitúcii (NM - Náprstkovo muzeum, Praha; SNM - Historické múzeum, Bratislava).
   Na nálezisku vo Svätom Jure je okrem slovanského obdobia zaznamenané osídlenie z doby železnej, pamiatky z doby rímskej a sťahovania národov. Vzácnym predmetom je napríklad sklený praslen - import pochádzajúci z územia Franskej ríše, z čias merovejovských kráľov (6.-7. stor.). Mimoriadne zaujímavé sú doklady stredovekého osídlenia v 13.-14. storočí, reprezentované palácovou stavbou, cisternou napájanou unikátnym keramickým vodovodom, vyrobenom podľa stredomorských vzorov. Výskum lokality uskutočnilo v rokoch 1957-1962 Slovenské národné múzeum (Ľ. Kraskovská), súčasný výskum od roku 2006 výskum realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku (J. Vavák).
   Počas realizácie vedeckého výskumu sa 16. septembra 2017 uskutoční komentovaná prehliadka pre verejnosť, pričom archeologický výskum je možné navštíviť v priebehu leta a jesene aj individuálne. Výstupom z projektu bude ďalej i publikačná činnosť a odborná prednáška, ochrana nálezov a náleziska.

 

PhDr. Július Vavák, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku


Ohodnoťte článok: