Pätnásť rokov Malokarpatského baníckeho spolku

August 2017 / Prečítané 1159 krát

   V auguste uplynulo 15 rokov odvtedy, keď sa niekoľko nadšencov a bývalých pracovníkov závodu Rudné bane v Pezinku podujalo pokračovať v baníckych tradíciách aj po počiatočnom útlme a následnom úplnom zatvorení takmer všetkých rudných banských prevádzok na Slovensku, teda aj vyššie spomínaného závodu. Aby baníctvo v Pezinku nezaniklo úplne, aby neupadlo do zabudnutia, rozhodli sa založiť Malokarpatský banícky spolok (ďalej len MBS), ako pokračovateľa Historického baníckeho krúžku z roku 1986. Stalo sa tak 17.augusta 2002, keď prebiehal Pezinský Permoník, teda medzi spolkom a Permoníkom je určitá symbióza.
   Členovia spolku si za cieľ a poslanie vytýčili:
- zachovanie a rozvíjanie baníckych tradícií v meste Pezinok
- zachovanie hmotného a duchovného dedičstva montánneho charakteru pre ďalšie generácie
   Uvedené ciele a predsavzatia sú zahrnuté v Zakladajúcej listine BHK a k nahliadnutiu v Baníckej expozícii. Hneď od svojho vzniku MBS nadviazal aktívnu spoluprácu s obdobnými spolkami na Slovensku (Banská Štiavnica, Rožňava...). MBS bol aj jedným zo siedmich iniciátorov a zakladateľov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v roku 2005 v Gelnici.
   Činnosť spolku sa prejavovala aj v meste Pezinok, najmä účasťou na mnohých podujatiach organizovaných mestom, čím sa členovia MBS dostali do povedomia obyvateľov mesta.
   Z vlastných aktivít spolku treba spomenúť usporiadanie viacerých výstav v minigalérii Domu kultúry: svetlo v hlbinách (banské svietidlá), drevorezby s baníckou tematikou, minerály Malých Karpát.. Popritom sa MBS prezentoval prednáškami, často spojenými s besedou na rôznych úrovniach: dôchodcovia, široká verejnosť, školy i najmenšie deti z MŠ. Jedným z najzaujímavejších podujatí spolku bolo literárne pásmo dramatizovaného čítania z vážnej i zábavnej baníckej literatúry za účasti spisovateľov M. Krčíka a J. Mikloška. V ňom sa predstavili mnohí členovia spolku.
   V roku 2008 MBS participoval a aktívne pracoval na príprave a uskutočnení 1. stretnutia slovenských banských miest a obcí, ktoré sa uskutočnilo v Pezinku v jubilejnom 800. roku založenia mesta. Toto podujatie je stále vysoko hodnotené a odštartovalo stretnutia v ďalších banských mestách po celom Slovensku. Tohto roku sa uskutočnilo už desiate podujatie takéhoto významu. MBS sa ako súčasť mestskej delegácie zúčastnil všetkých desiatich stretnutí. Reprezentoval mesto aj na stretnutiach v zahraničí, najmä v ČR, ale aj v Maďarsku, Holandsku a Poľsku.
   V ďalšom období, konkrétne v roku 2010, členovia spolku postavili v mieste, kde v stredoveku stála banícka osada Zumberg, kaplnku sv. Klementa, jedného z patrónov baníctva. Aj v Hrubej doline (smer na Babu) jedna štôlňa a jedna stupa niesli meno tohto svätca. Od roku 2010 sa členovia MBS zúčastňujú na pravidelnom prijatí zástupcov baníckeho stavu prezidentom republiky SR v prezidentskom paláci.
   Nasledujúce roky zahŕňali prípravu a zrealizovanie vybudovania novej vetvy Banského náučného chodníka, ktorého trasa je orientovaná priamo cez banské objekty. Otvorili ho v máji 2012 za účasti zástupcov okrem iných BSK, mesta Pezinok, ZBSC SR a verejnosti. Pravidelný, spolkom organizovaný prechod BNCH, sa stal obľúbenou akciou medzi širokou verejnosťou, mladšími i staršími záujemcami od Bratislavy po Trnavu, ale chodia na ňu aj z väčších vzdialeností, ba aj zo zahraničia.
Zachovávanie tradícií je jedným z predsavzatí baníckeho spolku. Deje sa tak aj pri pravidelne poriadaných svätobarborských šachtágoch.
Na početných doterajších šachtágoch mal MBS mnoho významných hostí počnúc ministrami hospodárstva SR, Hlavným banským úradom, Slovenskou banskou komorou, VŠ banskou v Košiciach i v Ostrave či spoločnosťou banských inžinierov a technikov z Poľska a mnohými baníckymi spolkami a cechmi zo Slovenska i zo zahraničia.
   Materiálne montánne dedičstvo je v súčasnosti sústredené v Baníckej expozícii. Vybudovali ju, za pomoci mesta členovia MBS v rokoch 2014-15. Expozícia ponúka pohľad na históriu baníctva v Pezinku od stredoveku (1339) až po koniec 20.storočia. Dáva nahliadnuť na banské pracoviská, razenie chodby, dobývanie rudy a na minerály, horniny a fosílie Malých Karpát. Návštevník môže vidieť nástroje používané na razenie, rôzne druhy banských svietidiel, písomné dokumenty z obdobia ťažby zlata v Pezinku a následne z ťažby strategickej suroviny, antimónu. Banícka expozícia je vďačným cieľom škôl ale aj iných skupín či jednotlivcov pre spoznanie baníckej histórie a prírodného bohatstva Pezinka a jeho okolia.
   Teraz, keď si pripomíname 15. výročie založenia Malokarpatského baníckeho spolku, je potrebné poďakovať členom spolku za ich doterajšiu činnosť. Bez ich entuziazmu, zápalu pre vec, by časť pezinskej histórie chýbala. Veď na vyššie uvedených dielach odpracovali, bez preháňania, tisíce hodín. A odmena? Spokojnosť s vykonanou prácou, spokojnosť, že sme mohli urobiť niečo pre obyvateľov mesta, že banícka tradícia a banícky duch v nás ešte žije.
 

 

Jozef Mišuta, čestný predseda MBS


Ohodnoťte článok: