Prevádzkové časy po novom - druhá časť

August 2017 / Prečítané 186 krát

   V minulom čísle časopisu Pezinčan sme uverejnili prvú časť VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok, ktoré upravuje pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Pezinok tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami obyvateľov a podnikateľov. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 29. júna 2017. Medzi najväčšie zmeny, ktoré nové VZN prinieslo, patrí rozdelenie mesta na niekoľko zón, v rámci ktorých sú upravené jednotlivé prevádzkové časy a zánik možnosti udeľovať výnimky z takto nastavených pravidiel. Tú právomoc mal doteraz primátor, ktorý mohol obmedziť prevádzkovú dobu po 22. hodine tým prevádzkam, ktoré opakovane porušovali nočný pokoj, znečisťovali verejné priestory alebo sa ich klienti dopúšťali výtržností.

Zóna III. – zahŕňa ostatné časti mesta, okrem tých ktoré boli zahrnuté do Zóny I. a II. teda okrem centra mesta.

4. Prevádzkový čas mimo centra mesta v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné služby, pohostinské služby, v prevádzkach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú koncerty, diskotéky, plesy a podobne sa určuje nasledovne:

a) v nebytových priestoroch bytových domov určenými na bývanie:
- pondelok až štvrtok, nedeľa od 6.00 hod. maximálne do 22.00 hod.,
- piatok, sobota od 6.00 hod. maximálne do 23.00 hod.,
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja 6 od 6.00 hod. maximálne do 23.00 hod.,

b) v prevádzkach nespadajúcich pod ods. 4 písm. a) tohto článku:
- pondelok až štvrtok, nedeľa od 6.00 hod. maximálne do 23.00 hod.,
- piatok, sobota od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod.,
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja 6 od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod.,

c) v Zóne III. mimo centra mesta:
- pondelok až streda, nedeľa od 6.00 hod. maximálne do 2.00 hod.,
- štvrtok, piatok, sobota od 6.00 hod. maximálne do 6.00 hod.,

- deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja 6 od 6.00 hod. maximálne do 6.00 hod.,

5. Prevádzkový čas ako časovo neobmedzený sa určuje v prevádzkach:
- poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
- s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt, s poskytujúcich služby samoobslužnej autoumyvárne,
- s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket, hypermarket a nonstop potraviny,
- s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok, ambulancie a podobne),
- s predajom cestovných lístkov,
- s predajom periodickej a neperiodickej tlače bez predaja a podávania alkoholu.

6. V prevádzkach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť sa určuje prevádzkový čas od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod. okrem nasledujúcich prípadov, kedy je prevádzkový čas od 6.00 hod. maximálne do 4.00 hod. nasledujúceho dňa:
- svadby, stužkové slávnosti a podobne,
- firemné večierky,
- rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou alebo výdajom stravy.

7. Pre prevádzkarne rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu sa určuje prevádzkový čas v čase od 6.00 hod. do maximálne 22.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. do maximálne 24.00 hod.

8. Pre sezónne exteriérové sedenie sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod., a to s vylúčením hudobnej produkcie po 22.00 hod.

9. Prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami sa určuje od 6.00 hod. maximálne do 2.00 hod. nasledujúceho dňa.

10. V priestoroch kultúrnych inštitúcií, športových zariadení a školských zariadení sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. maximálne do 24.00 hod.

11. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta Pezinok sa dňa 31.12. určuje od 6.00 hod. maximálne do 2.00 hod. nasledujúceho dňa.


Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť prevádzkovú dobu.
2. V prípade, že v prevádzkami bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "Uzavretá spoločnosť".
3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto VZN,
b) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.


Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Pezinku a poverení zamestnanci mesta Pezinok.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou môže mesto Pezinok sankcionovať až do výšky 6.638 eur.
3. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov. 8


Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Pezinok č 2/2002 o pravidlách času predaja v obchode času prevádzky služieb.
2. Toto VZN Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Pezinok www.pezinok.sk v lehote uvedenej v  6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta Pezinok.

.................................................................
6 Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
8 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 


Ohodnoťte článok: