Spomíname

Júl 2017 / Prečítané 1321 krát

Dňa 16. 7. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás opustila naša milovaná
Oľga VAGAČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Spomína manžel s rodinou.
 
  Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 9. júla uplynulo dlhých 5 rokov odvtedy,
čo nás opustil drahý manžel, otec a dedko
František MURÁRIK.
S úctou a láskou spomína manželka a syn s rodinou.
Odišiel si bez rozlúčky, nám ostal len žiaľ. Už len kytičku ti na hrob môžeme dať, modlitbu ticho odriekať a s láskou spomínať. Dňa 8. augusta si pripomenieme 3. výročie smrti
Štefana TURINIČA.
S láskou a úctou na neho spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
 
  Kto ju mal rád, nezabudne. Žije v srdciach tých, ktorí ju milovali. Dňa 30. 7. 2017 si pripomenieme 6. výročie úmrtia našej drahej maminky
Kataríny PESSELOVEJ.
Kto ste ju mali radi, spomínajte spolu s nami. Dcéry Dáša, Katarína a nevesta Mária s rodinami.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 1. 6. 2017 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila
Mária BUČEKOVÁ

a 18. 7. 2017 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil
Jozef BUČEK.
S úctou, láskou a vďakou spomína Eva Kollárová s rodinou.
  Dňa 31. 7. 2017 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny
našej mamičky a babky
Márie HRANICKEJ.
S láskou a úctou spomína dcéra
s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
V tomto meste žili a svoje stopy zanechali moji starí rodičia
Mária a Pavel CHOVANOVÍ.
August nám pripomína 12. a 1. výročie od ich odchodu, preto im venujeme túto láskyplnú spomienku. S vďakou vnučka Jana s rodinou.
  Dňa 9. 8. si pripomenieme nedožitých 100 rokov
nášho otca a dedka
Pavla KISSA.
S láskou spomína dcéra Eva s rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Dňa 10. júla sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho manžela a otca
Jozefa FEKETEHO.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.
 
  V očiach si odišla v srdciach navždy ostávaš. Dňa 2. 7. 2017 sme si pripomenuli nedožité 91. narodeniny našej drahej mamy,
babičky a prababičky
Hedvigy HORVÁTHOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 15. 7. uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal. Dňa 16. 8. 2017 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho brata, strýka a švagra
Jozefa PESSELA.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Sestry a švagriná s rodinami.
Bol si ten, kto pri nás vždy stál, bez ohľadu na naše omyly... bol si ten, kto nás podržal vždy, keď sme to najviac potrebovali... Bol si ten, kto nás veľmi ľúbil a obetoval všetko pre to, aby sme boli šťastní... zostalo po tebe prázdno. 30. 7. uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Tibor KREJČÍ.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  So smútkom v srdci a slzami v oku spomíname na teba každý deň v roku. Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 20. júna sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia
Richarda NOVÁKA.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra a krstniatko Lenka.
Dňa 18. 7. 2017 sme si pripomenuli 4 roky,
čo nás opustil manžel, otec a dedko
Jozef MEČÍR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
 
  Dňa 26. 7. 2017 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil vo veku 62 rokov náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal KOSŤ.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 22. 7. 2017 uplynulo 10. rokov od úmrtia nášho brata
Jozefa JAJCAJA.
S láskou spomínajú sestry. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  V srdciach tých, ktorí ťa milovali, budeš žiť navždy. Dňa 13. 7. 2017 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia
Ing. Jána GRUBERA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli. S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
Dňa 16. 8. 2017 uplynú 3 roky,
čo nás navždy opustila drahá mamička a babka
Mária MORAVČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a vnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím tichú spomienku.
 
  Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto období 13. júna 2017 si pripomíname 25. výročie úmrtia
Štefana CAGÁŇA,
nášho milovaného brata a zároveň 21. augusta 2017 by sa dožil 70 rokov. S úctou a láskou spomíname. Sestra Marika Veselá s manželom Jozefom.
Dňa 14. 6. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mama a babka
Matilda MACEKOVÁ
a 30. 7. 2017 si pripomenieme jej nedožité 88. narodeniny. S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 8. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, mama a babka
Vierka MÁJEKOVÁ
rod. Klamová
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dobrý človek neodchádza, zostáva v mysliach tých, čo ho poznali a milovali. Dňa 16. júla 2017 sme si pripomenuli 6 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otecko a starý otec
Jozef JANKOVÍČ.
S láskou na neho spomína manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: