Kraj musí riešiť sociálne problémy ľudí a pomáhať slabším

Júl 2017 / Prečítané 399 krát

   Aj keď sa o Bratislavskom kraji hovorí, že je najbohatším krajom, platí to iba v štatistike. Aj tu žijú ľudia, ktorí nemajú dosť peňazí, aby si napríklad zaobstarali vlastné bývanie, aj tu žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých či už zo zdravotných, finančných či iných dôvodov. Som človek, ktorý verí tomu, že činnosť samosprávy musí mať aj sociálny rozmer, zameraný na podporu a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

   Väčší podiel nájomného bývania

   Jednou zo základných potrieb ľudí je bývanie. Som presvedčený, že Bratislavský kraj potrebuje väčší podiel nájomného bývania. Ako ponuku pre mladých ľudí, ale aj pre tých, ktorí si nemôžu bývanie zabezpečiť sami. Som rád, že v roku 2014 sa nám podarilo dať do užívania jeden nájomný bytový dom v Petržalke pre 72 rodín. Na toto musíme nadviazať aj na kraji. Preto navrhujem pripraviť Program rozvoja nájomného bývania v kraji a v spolupráci s mestami a obcami, ale aj ďalšími partnermi ho začať uskutočňovať.

   Sociálne služby pre občanov

   Druhou veľkou témou sú sociálne služby. Ako pomoc pre zdravotne postihnutých, ako pomoc pre sociálne odkázaných, ako pomoc pre ďalšie sociálne skupiny, vrátane bezdomovcov. Pomoc ľuďom v núdzi nie je len vecou kraja, lebo ju poskytuje v prvom rade rodina, ktorá sa dokáže postarať o svojho blízkeho, najlepšie v jeho domácom prostredí. Ale príde čas, kedy pomáha opatrovateľská služba, ktorú poskytujú mestá a obce aj súkromníci či charita, vrátane zariadení pre seniorov. A pre ťažšie sociálne odkázaných je tu kraj, ten musí pomáhať a musí sa postarať o každého svojho občana. A musí aj koordinovať poskytovanie sociálnych služieb v celom kraji.

   Program aktívneho starnutia v kraji

   Treťou veľkou témou je starostlivosť o našich rodičov a starých rodičov, o našich seniorov. Je to pomoc a podpora tomu, aby jeseň svojho života prežívali aktívne a v dobrom zdraví. Preto navrhujem pripraviť Program aktívneho starnutia v kraji. Budú to konkrétne kroky zamerané na zohľadnenie potrieb seniorov vo verejnej doprave, rozvoji kultúrnych a športových aktivít, rozvoja denných centier, zamestnanosti seniorov, podpore prevencie a dobrého zdravia a ďalšie opatrenia. Mám s tým skúsenosti, lebo takýto program sme pripravili už na úrovni Bratislavy. A budem pri tom spolupracovať s Krajskou radou seniorov, čo je myšlienka, s ktorou sme začali ešte v Petržalke.

   Samospráva je tu pre občana

   Sociálny rozmer politiky je niečo, kde som sa nikdy nepodriaďoval akémusi duchu doby, ale bol, je a bude pre mňa vždy prirodzený. Považujem za spravodlivé a správne, aby sa spoločnosť, štát či samospráva snažili pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do stavu núdze a potrebujú pomoc a podporu. Drží to spoločnosť pokope a v neposlednom rade zabraňuje nárastu extrémizmu. Tak to chcem robiť aj na úrovni kraja. Aby ľudia vedeli, že samospráva je tu pre nich. Je tu pre vás.

 

Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského kraja, www.ftacnik.sk 

 


Ohodnoťte článok: